Fördelningen av hjortdjurslicenser i en samlicens

I jaktlicensprocessen för hjortdjur stöter vi ofta på situationen där personerna som behöver kompletterande information blandar ihop följande två saker; a) fördelningen av licenser mellan dem som ansöker om jaktlicens och b) fördelningen av jaktlicenserna inom en samlicens.

Text Antti Siira Bild Keijo Väänänen

Publicerad29.6.2022

Punkt a), det vill säga besluten om fördelningen av jaktlicenser mellan dem som ansöker är en offentlig förvaltningsuppgift som Finlands viltcentral handhar i enlighet med viltförvaltningslagen. Villkoren för beviljandet är fastställda i jaktlagen och jaktförordningen. Beträffande fördelningen inom en licenskvot har en samlicens juridiskt sett en enda ansökande, som behandlas likvärdigt med de övriga som ansöker.

För punkten b), det vill säga en enskild ansökare och i det här fallet för en samlicens är fördelningen av de beviljade jaktlicenserna däremot entydigt en intern fråga för licensdeltagarna. Där har varken viltcentralen eller jaktvårdsföreningen några befogenheter. I rollen som licensbeviljare har viltcentralen inga befogenheter att besluta om antalet licenser som ansöks i en samlicens eller om fördelningen av de beviljade licenserna mellan licensdeltagarna. Om det uppstår oenighet mellan licensdeltagarna om licensfördelningen så handlar det om en privaträttslig tvist där viltcentralen inte kan ta ställning.

Finlands viltcentral rekommenderar att deltagarna i en samlicens på förhand kommer överens om sådant som ansökningen och fördelningen, jaktarrangemangen, hur eventuella tvister ska hanteras, beslutsfattandet och behörigheten.

Finlands viltcentral har tagit fram en avtalsmodell för samlicenser. Den är enbart riktgivande och kan efter behov kompletteras och anpassas efter samlicensens behov.

https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/

Jaktlagen 30 a § om samlicenser

Jaktlicens enligt 10 och 26 § samt dispens enligt 41 § kan sökas gemensamt av flera sökande och beviljas då gemensamt till dem (samlicens). I ansökan och beslutet om samlicens ska det fastställas vem som i förvaltningsmässigt hänseende innehar licensen. Om samlicens beviljas för jakt på fler än ett djur, kan licenshavarna komma överens om hur samlicensen fördelas mellan dem. Var och en av licenshavarna i en samlicens ska iaktta de skyldigheter för jaktlicenshavare som föreskrivs i denna lag och med stöd av den.