Hirvieläinten pyyntilupien jakaminen yhteisluvassa

Hirvieläinten pyyntilupaprosessissa törmätään usein tilanteeseen, jossa lisätietoja tarvitsevat henkilöt sekoittavat sujuvasti toisiinsa kaksi eri asiaa, eli a) pyyntilupia hakeneiden välisen lupakiintiön jakamisen ja b) yhteisluvalle myönnettyjen pyyntilupien jakamisen yhteisluvan osakkaiden kesken.

Teksti Antti Siira Kuva Keijo Väänänen

Julkaistu29.6.2022

Kohta a) eli pyyntiluvista päättäminen hakijoiden kesken on Suomen riistakeskukselle riistahallintolaissa säädetty julkinen hallintotehtävä. Pyyntiluvan myöntämisen edellytyksistä säädetään metsästyslaissa ja -asetuksessa. Lupakiintiön jakamisen osalta yhteislupa on juridisesti katsoen yksi hakija, jota kohdellaan yhdenvertaisesti muiden hakijoiden kanssa.

Kohta b) eli yksittäiselle hakijalle, tässä tapauksessa yhteisluvalle, jo myönnettyjen pyyntilupien jakaminen on sen sijaan yksiselitteisesti yhteisluvan sisäinen sopimuksenvarainen asia, joka ei kuulu riistakeskuksen tai riistanhoitoyhdistystenkään toimivaltaan. Riistakeskus ei lupapäättäjänä voi olla mukana päättämässä yhteisluvan hakemaa pyyntilupamäärää tai jakamassa myönnettyjä pyyntilupia osakkaiden kesken. Mikäli lupien jaosta syntyy erimielisyyksiä osakkaiden kesken, kyseessä on yksityisoikeudellinen riita-asia, johon riistakeskus ei voi ottaa kantaa.

Suomen riistakeskus suosittelee yhteislupaa sopimaan etukäteen riittävissä määrin esimerkiksi lupien hakemisesta ja jakamisesta, metsästyksen järjestämisestä, mahdollisten riita-asioiden käsittelystä, yhteisluvan päätöksenteosta ja toimivallasta.

Suomen riistakeskus on tuottanut sopimusmallin yhteislupien käyttöön. Sopimusmalli on vain ohjeellinen ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää ja soveltaa yhteisluvan tarpeiden mukaisesti: https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet

Metsästyslaki 30 a §, yhteislupa ja sen sisäiset asiat

Edellä 10 ja 26 §:ssä tarkoitettua pyyntilupaa sekä 41 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa voi hakea yhteisesti useampi kuin yksi hakija, jolloin lupa myönnetään hakijoille yhteisesti (yhteislupa). Yhteislupaa koskevassa hakemuksessa ja päätöksessä on nimettävä yhteisluvan hallinnollinen haltija. Jos yhteislupa myönnetään useamman kuin yhden eläimen metsästämiseen, luvansaajat voivat sopia yhteisluvan jakamisesta luvansaajien kesken. Jokaista yhteisluvan saajaa velvoittaa se, mitä luvansaajan velvollisuuksista tässä laissa ja sen nojalla säädetään.