De ändringar som gör förfarandena för dispens för stora rovdjur av skadeskäl smidigare har godkänts

Statsrådet godkände torsdagen den 11 juli 2024 flera ändringar i bedömningen av förutsättningarna för dispens för stora rovdjur, bestämmelserna om dispens och giltighetstiden för dispens. Syftet med ändringarna är att öka flexibiliteten särskilt när det handlar om beviljande av dispens av skade- och säkerhetsskäl.

Bild Jaakko Alalantela
Publicerad11.7.2024

Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen ändras så att det blir möjligt att med hjälp av dispens göra effektivare ingripanden när stora rovdjur orsakar skador.

I fortsättningen ska Finlands viltcentral, till exempel vid bedömningen av förutsättningarna för att bevilja dispens av skade- eller säkerhetsskäl, med tanke på stora rovdjur även bedöma artens biologiska särdrag, såsom revirbeteende och jakt. Detta gäller särskilt vargars flockbeteende, som skiljer sig från andra stora rovdjur, som lever ensamma eller med ungar.  Om avsikten med dispensen dessutom är att skydda andra arter, såsom skogsren, ska artens bestånd i landskapet och i hela landet samt artens biologiska särdrag och hoten mot artens livskraft beaktas.

Kraven på hur tillståndet riktas blir flexiblare i situationer där den rovdjursindivid som orsakar skada eller utgör ett hot inte går att identifiera på grund av väderförhållandena, artens biologiska särdrag eller annan grundad anledning. Då kan dispens beviljas utan att riktas mot en särskild individ och den fångst som görs med dispens kan tillåtas för ett enskilt skadeobjekt i ett större område. Syftet med ändringen är att möta de utmaningar som uppstår när man använder dispens av skade- och säkerhetsskäl när marken inte är frusen.

Den maximala giltighetstiden för dispens för järv, lodjur, björn, utter eller varg som beviljas med stöd av 41 a § 1 mom. i jaktlagen förlängs från 21 dygn till 31 dygn. Prövningen av dispens preciseras med tanke på andra tillfredsställande lösningar genom att det i fråga om dispens för jakt på björn, varg, lodjur och järv inte ses som en annan tillfredsställande lösning att en eller flera individer fångas i fällor eller sövs eller flyttas någon annanstans.

Ändringen av förordningen träder i kraft den 12 juli 2024.

Jord- och skogsbruksministeriet pressmeddelande (mmm.fi).