Jakten på de försvagade europeiska sjöfåglarna under lupp

Kolumn
Janne Pitkänen Specialsakkunnig Jord- och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen Enheten för vilt och fiske
Publicerad10.1.2022

Här i Finland har flera sjöfåglars häckande stam minskat i många år. Enligt en färsk utredning av EU-kommissionen befinner sig hälften av samtliga inom EU jaktbara fågelarter eller fågelstammar på den osäkra sidan. Kommissionen har därför inlett en granskning av hållbarheten hos jakten på de här arterna. I synnerhet för flyttfåglarnas del är det befogat med en granskning som överskrider landsgränser eftersom jakttrycket under flyttvägen som helhet betraktat kan vara för stort.

Finland hör till de viktigaste områdena för produktionen av sjöfågelungar inom den europeiska unionen. Stjärtanden utgör ett gott exempel; hela 93 % av de stjärtänder som häckar inom EU gör det i Finland. Under perioden 2007 till 2018 minskade stjärtänderna i vårt land med cirka 60 %. På motsvarande sätt häckar 68 % av EU-bläsänderna i Finland och arten har på kort tid minskat med 46 %. Att de häckande stammarna minskar hos oss innebär således ett bekymmer för hela EU.

Under den här regeringsperioden har jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med statsminister Marins regeringsprogram inlett Sotka-programmet för att hjälpa sjöfåglarna. Regeringen har avsatt inalles nio miljoner euro för ändamålet, vilket utgör en aldrig tidigare skådad satsning på viltvården. Statsrådet fattade i våras ett principbeslut om det ännu större Helmi-programmet för livsmiljöer som ska löpa ända till 2030.

En iståndsättning av livsmiljöer är nödvändig, men effekterna visar sig långsamt och på lång sikt.  Enligt jaktlagen ska jakten bedrivas enligt det hållbara nyttjandets princip och på ett sådant sätt att viltstammarna inte äventyras och att naturen inte skadas mer än nödvändigt. Därför måste vi förvissa oss om att vi inte förvärrar stammarnas nedgång genom alltför kraftig jakt. Ansvaret vilar på våra nationella myndigheter.

På finskt initiativ har det för sädgåsen utvecklats ett regleringssystem för jakten som omfattar hela flyttvägen och i skrivande stund bereds ett sådant också för ejdern. Behovet stannar dock inte vid dessa två.