Leaderfinansiering för skjutbanor

Kolumn
Janne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske
Publicerad5.7.2024

Leader-verksamhetsgrupperna och NTM-centralerna har under de senaste åren beviljat landsbygdsfinansiering för glädjande många skjutbaneprojekt. Hela 149 projekt som finansierades under åren 2014-2022 hade anknytning till en skjutbana. Den samanlagda finansieringen uppgick till drygt 4,2 miljoner euro.

Ett flertal jaktvårdsföreningar, skjutbaneföreningar och jaktföreningar har beviljats finansiering. Projekten har bland annat haft som mål att rusta upp en skjutbana till nivån som miljötillståndet kräver för fortsatt verksamhet. Finansiering har också beviljats för miljötekniska undersökningar och bullermodelleringar i enlighet med miljötillståndskraven; dessa ska bilda underlag för planerna för att reducera miljöriskerna och bullret.

Med de beviljade medlen har man byggt tak för att dämpa bullret, höjt bullervallar och byggt skjutstationer för älgbanor, måltak på pistolbanor och service- och kontorsbyggnader. Vid vissa projekt har man byggt en compak sporting-bana som fyller dagens krav, eller en miniatyrälgbana. Flera finansierade projekt har handlat om att byta ut resultattavlorna till elektroniska. Finansieringen har alltså stött många lokala projekt av olika slag, från konstsnökanoner på en skidskyttestadion till skyttesimulatorer och 3D-banor för bågskytte.

Den pågående finansieringsperioden började i fjol och pågår till 2027. Skjutbanor på landsbygden beviljas fortsättningsvis finansiering. Tidigare har skjutbaneprojekten varit knutna till temat idrott och motion, men i dagsläget ökar säkerhetsaspekten.

Det finns 15 NTM-centraler och 52 Leadergrupper som beviljar finansiering för utvecklingsprojekt på landsbygden. För varje region har det gjorts upp en utvecklingsplan för landsbygden eller en lokal utvecklingsstrategi som fastställer riktlinjerna för hur finansiering beviljas.