Förvaltningsplanen för vargstammen fastställdes – dialogen fortsätter

Projektet för att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen, som koordineras av Jord- och skogsbruksministeriet, inleddes i september. Arbetet beräknas bli klart under våren 2019. I den pågående uppdateringen koncentrerar vi oss framför allt på att granska och utveckla åtgärdsdelen i den fastställda förvaltningsplanen. Att förebygga skador orsakade av varg och att underlätta samexistensen mellan människa och varg utgör prioriterade mål för projektet.

textHenna VäyrynenBild Hannu Huttu
Publicerad29.11.2019

Grunden till uppdateringen av förvaltningsplanen för vargstammen i Finland är den år 2015 fastställa förvaltningsplanen för vargstammen. Vid uppdateringen lades fokus på åtgärderna i förvaltningsplanen (För viltet 12/2018), vilka modifierades i synnerhet utifrån de behov som lyftes fram under landskapsturnén.

Det kortsiktiga målet för förvaltningsplanen för vargstammen är minsta livskraftiga population och det långsiktiga målet är en gynnsam skyddsnivå för vargstammen. Målen stöds genom förvaltningsplanens förändringsfaktorer och åtgärder, genom vilka man strävar efter att svara mot behoven bland invånare och verksamma aktörer i vargreviren samt säkrandet av en livskraftig vargstam.

För att verkställandet av förvaltningsplanen ska lyckas förutsätts samarbete och insatser av de olika parterna. Även det arbete som utförs på lokalnivå är av central betydelse. Resultaten av det EU-finansierade projektet VargLIFE som startade i höstas och koordineras av Naturresursinstitutet har också tagits med i förvaltningsplanens åtgärder.

 

Ett axplock bland åtgärderna

En ny åtgärd i förvaltningsplanen för vargstammen är flerartsförvaltning, vilket betyder stamförvaltning av stora rovdjur och hjortdjur så att växelverkan mellan arterna beaktas.

För att främja människornas känsla av trygghet har man preciserat verksamhetsmodellen gällande vargobservationer på eller i närheten av gårdsplaner. I förvaltningsplanen finns definitioner på varg som orsakar oro, hot och fara samt beskrivs i vilka situationer man kontaktar Finlands viltcentral och polisen, samt en beskrivning av deras roller. Finlands viltcentral, polisen och lokala storviltsassistansfunktionärer ingriper effektivt vid upprepade vargbesök på gårdsplaner och orsakerna till besöken utreds och eventuella kadaver avlägsnas.

En av de största konflikterna i anknytning till varg är jakthunds- och husdjursskador orsakade av varg. Olyckor kan förhindras genom rådgivning, rovdjursstängsel och förutseende information på de områden där vargrevir håller på att bildas. Husdjurs- och hundskador orsakade av varg ersätts till sitt fulla belopp. I situationer där vargar orsakar särskilt betydande skador och förebyggande åtgärder inte hjälper tillräckligt, kan vargen dödas med skadebaserad dispens.

I förvaltningsplanen har man också behandlat vargdiskussioner i synnerhet på sociala medier. I oktober uppstod åter rykten om utplantering av vargar. Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) strävar tillsammans med viltförvaltningen och viltforskningen samt tillsammans med intressentgrupperna efter att ge sina kommentarer när felaktig information sprids samt även vid tidvis mycket osakliga diskussioner och osakligt uppförande riktat mot personer som arbetar med vargfrågor.

JSM startar tillsammans med centrala intressentgrupper ett projekt i vilket utreds om det i EU-domstolens förhandsavgörande finns förutsättningar för tillåtande av stamvårdande jakt på varg.

 

Vargforum följer med verkställandet

I början av uppdateringen av förvaltningsplanen fördes fram att målet med projektet är att stärka förtroendet för förvaltningen, regleringen och uppföljningen av vargstammen. Man önskade även flytta fokus i diskussionen från så kallade dödlägen och problem i riktning mot lösningar. Man har lyckats skapa diskussion om förvaltningen av vargstammen och den lovande dialogen fortsätter; med förvaltningsplanen strävar man efter att främja dialogen mellan förvaltning, forskning och intressentgrupper i vargfrågor på både nationell och lokal nivå.

För uppföljningen av förvaltningsplanen och behandlingen av aktuella frågor grundas ett vargforum. Konceptet planeras i samarbete med viltförvaltningen och viltforskningen samt med intressentgrupperna. De vargrevirsamarbetsgrupper som grundades i samband med föregående förvaltningsplan är en viktig länk mellan lokala aktörer, förvaltning och forskning. Avsikten är att förtydliga samarbetsgruppernas roll och fortsätta utvecklingen av deras verksamhet.

 

Internationellt samarbete

Vid förvaltningen av vargstammen behövs samarbete och dialog även på internationell nivå. Det anknyter såväl till tryggandet av den genetiska mångfalden hos den skandinaviska vargstammen som till det att Finlands vargstam kan granskas som en del av den mera omfattande Fennoskandiska vargstammen.

JSM utarbetar tillsammans med svenska och norska myndigheter ett ramavtal om samarbete mellan förvaltning och forskning.

Förvaltningsplanen bygger på samarbete och dialog

Projektet med uppdateringen av förvaltningsplanen för vargstammen startade med det inledande seminarium som hölls i september 2018, utifrån vilket projektets arbetsplan upprättades. Projektets berednings- och styrgrupp sammanträdde flera gånger. Även de experter som arbetar med CORE-projektet som finansieras av rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi medverkade i beredningen. Under våren 2018 ordnades tillsammans med de regionala viltvårdsråden sju möten för intressegrupperna över landskapsgränserna. Genom enkäten som skickades till medlemmarna i samarbetsgrupperna för vargreviren kartlades åsikterna bland annat om åtgärderna i förvaltningsplanen och om utvecklingen av samarbetsgruppernas verksamhet. Drygt 60 utlåtanden om förvaltningsplanen kom in.

JSM tackar alla parter som har medverkat i projektet och deltagit i diskussionen.

Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland

Henna Väyrynen, sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet