Varg­attackerna på hundar ökar

För fjolåret 2023 (läget 21 december) kan vi redan konstatera drygt 60 vargattacker på hundar. För dem har drygt 200 000 euro betalats ut i ersättningar. Utöver den här summan har ersättningar också betalats ut från egna försäkringar.

Bild Getty Images

Publicerad8.1.2024

Under det senaste decenniet har mängden attacker varierat mellan 30 och 50 per år.  Året 2020 ersattes för första gången fler än 50 fall (54 hundar och 39 av dem dog).  Året 2021 noterades 34 attacker (23 döda), vilket en smula överraskande ligger under långtidsmedelvärdet trots att vargarna blir fler.

Men under de två senaste åren har mängden vargattacker återigen ökat. Under 2022 ersattes 46 vargattacker på hundar (41 dog). Och i fjol (2023) överskreds gränsen 60 vargattacker. Enligt viltskaderegistret dog 48 av hundarna medan 13 blev skadade.

2022 betalades drygt 176 000 euro ut i ersättningar för vargattacker på hundar och för 2023 är ersättningarna redan uppe i drygt 204 000 euro. I elva av fallen har ersättning också betalats ut från egna försäkringar; viltskaderegistret står alltså inte för samtliga ersättningar.

Källa: JSM / viltskaderegistret 20.12 2023

Fler vargattacker än förut i västra Finland och Norra Savolax

Vargattackerna på hundar är inte jämnt fördelade och står inte heller i proportion till antalet vargar i en region. I synnerhet i sydvästra Finland verkar attackrisken vara relativt sett mindre än i de övriga regionerna, men även där har det skett en klar ökning från föregående år. Det samma gäller för regionerna Österbotten och Kust-Österbotten. 

I Egentliga Finland är mängden varg-attacker på hundar ändå måttlig och i de fem fallen som blev införda i viltskaderegistret ledde bara ett till att hunden dog. Det här avviker klart från förhållandet mellan döda och skadade hundar i de övriga regionerna. Den stora mängden rådjur och vitsvanshjort erbjuder vargarna mycket föda, vilket åtminstone delvis kan förklara det mindre aggressiva beteendet mot hundar. Å andra sidan har också jägarna i regionerna varit tvungna att anpassa sig till det rådande vargläget.

Vargattackerna på hundar ökar också i regionerna Uleåborg och Norra Savolax medan läget i Norra Karelen är oförändrat. I Kajanaland har attackerna till och med minskat en aning.

I den öppna tjänsten riistavahingot kan du studera hur attackerna av stora rovdjur på husdjur och renar fördelar sig tidsmässigt och geografiskt. Du finner den på riistavahingot.fi > svenska.

När en vargattack har inträffat

Ta omedelbart kontakt med landsbygdsnäringsmyndigheten på orten där attacken skedde. Myndigheten ordnar en besiktning i terrängen och vidtar de åtgärder som krävs. Även en representant för jaktvårdsföreningen har rätt att delta i besiktningen. Han eller hon kan ge ett sakkunnig­utlåtande om djuret bakom attacken.