Dataskyddsbeskrivning: Distribution av nyhetsbrevet För viltet

1. Personuppgiftsansvarig

Namn:
Finlands viltcentral

FO-nummer:
0201724-4

Postadress:
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors

E-post:
kirjaamo@riista.fi

Telefon:
029 431 2001

 

2. Person som ansvarar för registerärenden:

Namn:

Mikko Sirkiä, kommunikationschef, Finlands viltcentral

Postadress:
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors

Telefon:

029 4312 109

E-post:
mikko.sirkia@riista.fi

 

3. Registrets namn

Distribution av Finlands viltcentrals nyhetsbrev För viltet.

 

4. Registrets datainnehåll

I registret hanteras e-postadresser.

 

5. Offentlighet eller sekretess beträffande datainnehållet i registret

Personuppgifter och andra uppgifter behandlas och lämnas ut endast för lagenliga ändamål, om vilka stadgats noggrannare i personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

 

6. Syfte med behandling av uppgifter i registret

Avsikten med registerföringen är att upprätthålla ett register över mottagare av nyhetsbrevet samt deras e-postkontaktuppgifter. Uppgifterna lagras i registret tills vidare.

 

7. Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som lagras i registret fås via offentliga sidor, såsom riista.fi kontaktuppgifter och beställningsblanketten på sidan https://metsastajalehti.fi/kategoria/riistan-vuoksi/

 

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter lämnas inte ut.

 

9. Den registrerades rättigheter

Insynsrätt och rätten till rättelse av uppgifter

En person har rätt att granska de uppgifter som gäller honom eller henne, vilka har lagrats i registret. Ärenden gällande insynsrätt ska framläggas skriftligt och undertecknade till adressen i punkt 1.

Om det finns fel i de registrerade uppgifterna, kan de registrerade skicka en skriftlig begäran om rättelse av felet till adressen som anges i punkt 1.

Förbudsrätt och samtycke

Uppgifterna överlåts inte för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller marknads- och opinionsundersökningar.

I anknytning till förbuds- och rättelsefrågor kan den registrerade kontakta personen som ansvarar för registerärenden som anges i punkt 2.

 

10. Principer för registerskydd

Behöriga att behandla uppgifterna i registret är endast de personer som är anställda av Finlands viltcentral som genom sitt arbete har rättighet att behandla uppgifterna.

Elektroniskt registrerade uppgifter

Tjänsten fungerar i en omgivning som är skyddad med brandvägg och andra tekniska metoder. Åtkomst till uppgifterna innehas endast av de personer som har rätt att behandla uppgifterna.

 

11. Datasystemets offentliga adress

Den offentliga adressen för datainsamling är https://metsastajalehti.fi/kategoria/riistan-vuoksi/