Handbok för fågellivet i ekonomiskog

Den finska handboken för fågellivet i skogsbruket, Metsänkäsittely ja linnusto-opas, har uppdaterats. I handboken har författarna sammanställt rekommendationer för skogsbruket som gör livet lättare för fåglarna i ekonomiskog.

Publicerad26.6.2020

Handboken visar hur vi kan höja livskvaliteten för fågelfaunan i ekonomiskog genom att spara och öka sådana strukturella drag som fåglarna behöver. Handboken vänder sig till skogsfackmän och skogsägare som ett verktyg för planeringen och de praktiska arbetena i skogsbruket.

Vi kan visa fåglarna hänsyn genom att begränsa åtgärder i tid och rum och genom att spara och öka sådana skogliga strukturer som gynnar fåglarna. Till de fågelvänliga naturvårdsåtgärderna hör bland annat att spara dött och murknande trä, lämna kvar träd, göra högstubbar och lämna snår och undervegatation vid avverkningar.

Handboken rekommenderar bland annat att vi ska undvika avverkningar i lövdominerade bestånd, skogskärr och strandskogar när fåglarna häckar

Våra allt större kunskaper om skogen och naturen ger oss verktyg för att bevara fåglarnas livsmiljöer. I tjänsten minskog.fi finner du information om bland annat viltsnår och var rovfåglarna bygger sina bon.

Handboken är resultatet av ett omfattande samarbete. I uppdateringen deltog bland annat BirdLife Finland, Naturhistoriska centralmuseet Luomus, Forststyrelsen, Metsä Group, Metsäteho, Metsäteollisuus ry, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Stora Enso, Finlands viltcentral, Finlands miljöcentral, Tornator och UPM.

Du finner guiden på adressen puuhuolto.fi/metsankasittely-ja-linnusto .