Opas linnuston suosimiseen talousmetsissä

Metsänkäsittely ja linnusto -opas on päivitetty. Oppaaseen on koottu metsänkäsittelyä koskevia suosituksia, joilla parannetaan linnuston elinmahdollisuuksia talousmetsissä.

Julkaistu25.6.2020

Metsänkäsittely ja linnusto -oppaassa kerrotaan, kuinka linnuston elinmahdollisuuksia voidaan parantaa talousmetsissä linnuille tärkeitä rakennepiirteitä lisäämällä ja säästämällä. Opas on tarkoitettu metsäammattilaisten ja metsänomistajien työkaluksi metsien käsittelyn suunnitteluun ja toteutukseen.

Linnusto voidaan ottaa huomioon talousmetsissä toimenpiteiden ajallisen ja paikallisen rajaamisen sekä linnustolle tärkeiden metsän rakennepiirteiden lisäämisen ja säästämisen kautta. Linnustolle hyödyllisiä luonnonhoidon toimenpiteitä ovat esimerkiksi lahopuun säästäminen, säästöpuiden jättäminen, tekopökkelöiden tekeminen sekä tiheikköjen ja alikasvoksen säästäminen metsänkäsittelyn yhteydessä.

Oppaassa suositellaan esimerkiksi hakkuiden välttämistä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä lintujen pesimäaikaan.

Tarkentuva metsä- ja luontotieto tarjoaa työkaluja lintujen elinympäristöjen turvaamiseen. Metsään.fi-palvelusta löytyy tietoa esimerkiksi potentiaalisten riistatiheiköiden sekä petolintujen pesien sijainnista.

Opas toteutettiin laajapohjaisena yhteistyönä, ja sen uudistamiseen osallistuivat BirdLife Suomi, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Metsähallitus, Metsä Group, Metsäteho, Metsäteollisuus ry, MTK, Stora Enso, Suomen riistakeskus, Suomen ympäristökeskus, Tornator ja UPM.

Opas löytyy osoitteesta puuhuolto.fi/metsankasittely-ja-linnusto