Minimera älgskadorna med skogsvård

Den nya serien Skogsvård och älg visar hur du kan vårda skogen för att minska älgskadorna.

Text Marko Svensberg och Lauri Itkonen

Publicerad5.9.2023

Under de senaste decennierna har det gjorts en mängd anvisningar och guider för hur man kan minska skadorna på skog som älgarna vållar. Men anvisningarna har inte omsatts i praktiken utan de har blivit dammsamlare. Klöv-projektet har tillsammans med Skogscentralen tagit fram en ny serie videor kallad Skogsvård och älg. Där visas koncentrerat vad du kan göra för att minska älgskadorna med skogsvårdsmetoder. Videorna är en samproduktion av Klöv-projektet och Skogscentralen.

Serien Skogsvård och älg omfattar fem avsnitt på var sitt tema.

Skötsel av granplantbestånd

Skötsel av tallplantbestånd

Anläggning av blandbestånd

Ökad födotillgång på landskapsnivå minskar skadorna

Avverkningsrester åt älgarna

Föda på stora arealer

Skadorna som älgen orsakar koncenterar sig till unga tall- och vårtbjörksbestånd. Lövträden asp, rönn, sälg och björk är älgens favoriter. På landskapsnivå bör det därför finnas fler alternativ för älgen än tall och vårtbjörk. Även vegetationen i fältskiktet, som ljungen, är betydelsefull. Om det inte finns andra intressanta alternativ att tillgå så betar älgen tall och vårtbjörk.

På vintern betar älgen gärna tallplantor. Därför borde tallplanteringar anläggas naturligt eller med sådd för att beståndet ska bli så tätt att det tål förluster.

Målet för skogsvården bör vara blandbestånd med minst tre trädslag och tillräckligt täta planteringar som tål förluster. Utnyttja exempelvis kraftledningsgator för produktionen av alternativ föda.

I granplanteringar bör det finnas lövträd som alternativ föda. Spara undervegetationen – i synnerhet lövträden – i gallringsbestånd och gör det på stora arealer. I områden där älgar betar på vintern är det klokt att förlägga gallringar och slutavverkningar i tall- och björkdominerade bestånd till vintern. Lyft upp topparna på snön så får älgarna mera att äta.

Det är viktigt att öka andelen blandbestånd. Det är en försäkring mot klimatförändring och skogsskador eftersom en skadegörare knappast drabbar alla trädslag. Målet bör vara blandbestånd med minst tre trädslag där minoritetsträdslagen sammanlagt uppgår till minst 20-30 procent och huvudträdslaget till högst 80 procent av beståndets totala volym. Ett blandbestånd med tre trädslag har tall, gran och något lövträd. På en karg ståndort får andelen tall vara större. Undvik överdriven röjning vid samtliga skogsvårdsarbeten; röj enbart sådant som ska bort för att bereda växtutrymme och för avverkningen.

Använd kraftledningsgator, vägrenar, åkerkanter, viltåkrar och impediment för produktionen av alternativ föda.

Du kan se videorna på Viltinfo (riistainfo.fi).

Observera åtminstone detta!

Arbetet med att utveckla tillgången på föda för hjortdjuren och skogsvårdsmetoderna står på tre ben som borde realiseras på stora arealer.

  1. Tillgången på alternativ föda
  2. Bevara och öka andelen blandbestånd
  3. Tillräckligt täta plantskogar för att tåla förluster