Syftet med SOTKA-nätverket av rastplatser är att utveckla ett störningsfritt nätverk av våtmarker. Projektet bygger på frivillighet. I detta nu består det störningsfria nätverket närmast av fredade naturskyddsområden.

Ett nätverk av rastplatser som fågelreserver

Med rastplatser för sjöfåglarnas höstflyttning avses här enskilda platser och helheter av platser där vi minimerar störningar av alla slag under hösten. Syftet med rastplatserna är att fördröja sjöfåglarnas höstflyttning så att den inte börjar för tidigt.

textVeli-Matti PekkarinenBild Heikki Helle
Publicerad18.9.2020

Både forskningen och fältet har konstaterat att mängderna sjöfåglar hastigt minskar efter den 20 augusti då andjakten börjar. Den landsomfattande inledningen på jakten utlöser en tidigarelagd flyttning, till och med veckor före den naturliga tidpunkten. En betydande del av de flygfärdiga fåglarna söker sig då till samlingsplatserna därifrån de olika arterna flyttar vidare till sina övervintringsområden.

Merparten av avskjutningen längs flyttvägen sker i övervintringsområdena

Om det här i landet skulle finnas fler naturliga eller anlagda livsmiljöer av hög kvalitet där fåglarna inte blir störda på hösten så kunde fåglarna stöda sig på de här platserna när de förbereder sig för flytten.

Då skulle den normala jakten kunna fortsätta längre än vad som nu är fallet på de övriga sjöfågelobjekten inom området. Erfarenheten visar att det knappt alls blir några förändringar i den totala avskjutningen och säsongen skulle bli längre medan fåglarna förbereder sig för flyttningen på orten där de har blivit födda. Dessutom skulle genomflyttande fåglar också samlas där.

Enligt utländska modeller

Syftet med pilotprojektet är att inhämta internationell information om och erfarenheter av rastplatser. I täten för arbetet med rastplatser går Danmark, men information om hur systemet fungerar och resultaten finns även andra länder.

Utifrån erfarenheterna av samarbetsnätverket inleds under hösten en utbildnings- och informationsverksamhet riktad till markägare, jägare och intressegrupper. Verksamhetssättet som tillämpas i här i Finland bygger på att rastplatserna anläggs frivilligt och genom de berörda parternas egen aktivitet. Intresserade kan därför ta direkt kontakt med projektarbetarna. Se organisationernas projektetsidor på nätet för ytterligare information.

Projektet SOTKA-rastplatser

 Pilotprojektet för ett nätverk av rastplatser ingår i sjöfågelprojektet SOTKA.

Projektet, som drivs tillsammans med Finlands Jägarförbund och BirdLife Finland, är tvåårigt och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Bägge organisationerna har anställt sjöfågelexperter för att realisera projektplanens samarbete och nätverk. Pilotprojektet inleds med att det på frivillig bas anläggs 25 rastplatser för höstflytten. Utifrån erfarenheterna ska nätverket därefter byggas ut och bli landsomfattande. Samtidigt sammanställs ett kunskapspaket på temat för intresserade.

Kontaktuppgifterna till det tvååriga projektets sjöfågelexperter:

Veli-Matti Pekkarinen, Finlands Jägarförbund rf, 050 472 8724, veli-matti.pekkarinen(a)metsastajaliitto.fi.

Heikki Helle, BirdLife Finland rf, 010 406 6209, heikki.helle(a)birdlife.fi.

Ytterligare information:

Finlands Jägarförbund, projektsidorna

BirdLife Finland, projektsidorna

Jord- och skogsbruksministeriet, SOTKA-projektet