SOTKA-levähdysalueverkostossa kehitetään häirintävapaata kosteikkoverkostoa vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Tällä hetkellä häirintävapaa verkosto pohjautuu lähinnä rauhoitettuihin luonnonsuojelualueisiin.

Levähdysalueverkostot lintureserveinä

Vesilintujen syysaikaisilla levähdysalueilla tarkoitetaan yksittäisiä kohteita tai aluekokonaisuuksia, joilla minimoidaan kaikenlainen syysaikainen häirintä. Levähdysalueiden tarkoituksena on viivästyttää vesilintujen syysaikaisen muuton ennenaikaista alkamista.

TekstiVeli-Matti PekkarinenKuva Heikki Helle
Julkaistu18.9.2020

Tutkimus- ja kenttätieto on todennut vesilintumäärien nopean laskun elokuun 20. päivänä alkavan vesilintujen metsästyksen jälkeen. Valtakunnallinen metsästyksen aloitus laukaisee ennenaikaisen muuton jopa viikkoja luontaista ajankohtaa aiemmin. Merkittävä osa lentokykyisistä linnuista siirtyy tuolloin kerääntymisalueille, joilta siirrytään edelleen kohti lajeille ominaisia talvehtimisalueita.

Valtaosa muuttoreitin vesilintusaaliista metsästetään juuri talvehtimisalueilla.  Mikäli maassamme olisi nykyistä enemmän syysaikaiselta häirinnältä vapaita vesilintujen luontaisia tai rakennettuja laadukkaita elinympäristöjä, voisivat linnut tukeutua näihin kohteisiin muutolle valmistautumisen ajaksi.

Samalla levähdysalueen maisematasolla olevat muut vesilintukohteet voisivat jatkaa suunnitelmallista metsästystä nykyistä pidempään. Kokemusten mukaan kokonaissaaliin määrään ei juurikaan tule muutosta ja kausi pitenisi lintujen valmistautuessa synnyinsijoillaan muuttoa varten. Samoille kohteille kertyisi myös läpimuuttavavia lintuja.

Mallit maailmalta

Pilottihankkeen tarkoituksena on kerätä kansainvälistä tietoa ja kokemuksia levähdysaluekohteista. Etunenässä levähdysaluetoiminnassa on Tanska, mutta myös muista maista löytyy tietoa menetelmän tuloksellisuudesta.

Yhteistyöverkoston kokemusten perusteella aloitetaan alkavan syksyn aikana koulutus- ja tiedotustoiminta maanomistajien, metsästäjien ja sidosryhmien kanssa. Suomeen sovelletussa toimintatavassa levähdysalueet perustetaan vapaaehtoisuuteen ja asianomistajien aktiivisuuteen perustuen.

Kiinnostuneet voivatkin ottaa suoraan yhteyttä hankkeen työntekijöihin. Lisätietoa löytyy järjestöjen hankesivuilta. Tätä kirjoitettaessa ensimmäisen kohteen maastoarviointi- ja sopimustyö on Kaakkois-Suomessa jo aloitettu.

SOTKA-levähdysaluehanke

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman kaksivuotisen hankkeen toimijoina ovat yhteistyössä Suomen Metsästäjäliitto sekä BirdLife Suomi.

Molemmat järjestöt ovat palkanneet lintuvesiasiantuntijat toteuttamaan hankesuunnitelman mukaisia tavoitteita yhteistyön ja verkoston luomiseksi. Pilottihanke perustaa aluksi 25 vapaaehtoisuuteen perustuvaa syysaikaista levähdysaluetta ja kokemusten perusteella verkosta on tarkoitus laajentaa koko maan kattavaksi. Samalla kootaan teemaa käsittelevä tietopaketti harrastajien käyttöön.

Levähdysalueverkosto -pilottihanke on osa SOTKA-vesilintuhankkeiden kokonaisuutta.

Kaksivuotisen hankkeen lintuvesiasiantuntijoiden yhteystiedot:

Veli-Matti Pekkarinen, Suomen Metsästäjäliitto ry, 050 472 8724, veli-matti.pekkarinen(a)metsastajaliitto.fi

Heikki Helle, BirdLife Suomi ry, 010 406 6209, heikki.helle(a)birdlife.fi

Lisätiedot:

Suomen Metsästäjäliitto, hankesivut

BirdLife Suomi, hankesivut

Maa- ja metsätalousministeriö, SOTKA-hanke