Tukes informerar

Förbud mot blyhagel i våtmarksområden

Från och med den 15 februari nästa år är det förbjudet att använda blyhagel i våtmarker och i skyddszonerna kring sådana, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Förbudet grundar sig på den begränsning av blyhagel som EU-kommissionen godkände i januari 2021 och som gäller inom hela EU.

Publicerad26.8.2022

Som våtmarksområde definieras samtliga vattenområden, gräsbevuxna stränder och torvmarker där sjöfåglar uppehåller sig, även då de flyttar eller häckar. Den hundra meter breda skyddszonen börjar vid våtmarksområdets yttre gräns.

Dessutom gäller begränsningen av blyhagel också för skjutbanor inom den förbjudna zonen. Även på sådana träder alltså förbudet mot blyhagel i kraft den 15 februari nästa år.

Förbudet gäller hagel med en blyhalt som överstiger 1 %.

Syftet med förbudet är att minska de hälsorisker och den belastning på naturen som blyhaglen medför i våtmarker. Tungmetallen bly är giftig för människan och naturen.

I Finland är det förbjudet att jaga sjöfågel med blyhagel sedan 1996.

Förbudet förenhetligar riskhanteringen inom EU eftersom användningen av blyhagel inte är begränsad i samtliga medlemsstater.

En utvidgning av blyförbudet under beredning

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har på begäran av EU-kommissionen berett ett förslag till en begränsning av marknadsföringen och användningen av blyhaltiga hagel, kulor och fiskeredskap. De övriga komponenterna i patronerna, som tändhatten och hylsan, omfattas inte av begränsningsförslaget, inte heller militär eller myndighetsanvänding, eller skytte inomhus.

Patrontillverkarna och detaljhandeln samt organisationer och myndigheter har till ECHA kunnat skicka in kompletterande information om riskerna med ammunition och fiskeredskap. ECHA har inhämtat information om bland annat produktionsvolymer, exponering för bly och ersättande material.

Ytterligare information om inlämnade förslag på begränsningar som övervägs finner du här på Echas webbplats.

Det slutliga beslutet om att godkänna begränsningen fattas i REACH-kommittén, där samtliga medlemsländer är representerade.

Ytterligare information:

Gruppchef Pauli Kärkkäinen, (029) 5052 074, pauli.karkkainen@tukes.fi