Ulf-Erik Widd är nyfiken på att se hur åtgärderna fungerar i hans plantering.

Aktiva åtgärder för att förhindra älgskador

I kustområdena finns rikligt med hjortdjur och fast man idkar en kraftig och intensiv jakt finns det rikligt med hjortdjur som kan orsaka skador också efter jakten. I Kust-Österbotten har intresset för aktiva metoder för att förhindra älgskador stigit de senaste åren.

Text och bilder Jaakko Hautanen

Publicerad6.5.2021

Ulf-Erik Widd, ivrig jägare och aktiv inom Nykarlebynejdens jaktvårdsföreningen, är också markägare med jord- och skogsbruk. Han har blivit intresserad av att i sina egna skogar aktivt bekämpa älgskador.

– Det här är första gången som jag provar gula älgband och Trico avskräckningsmedel. Intressant blir det att se hur de funkar, säger han. Hans son Casper Widd har gjort själva arbetet med behandlingen. Ulf-Erik har valt att spruta Trico på nyligen planterade plantor. Det krävs flera år av behandling när man har börjat spruta genast efter planteringen, men plantorna är genast skyddad också från mindre hjortdjur. Enligt Casper är det lätt att spruta Trico när plantorna är mindre, men vid behandlingstidpunkten var vissa små plantor svårare att hitta.

Casper Widd behandlar tallplantor med Trico avskräckningsmedel.

Ulf-Erik brukar också plantera mera plantor än rekommenderat, ungefär 3000 plantor per hektar. Så det finns också reservplantor om olika skador skulle förekomma. På grund av samma orsak planterar han också gran för att få blandbestånd med granar och tallar, om bara vegetationstypen tillåter detta.

Gula älgband har man använt runt tallplanteringar för att älgar inte ska våga sig in i planteringen och börja äta plantorna. Älgband har också använts bredvid vägar som inte har viltstängsel för att förhindra trafikolyckor. I Ulf-Eriks plantskog har gula band syftet att hålla älgarna bort från plantskogen, men också från den livligt trafikerade Riksåttan, som går nästan bredvid skogsskiftet. På Riksåttan händer största delen av Kust-Österbottens älgkrockar, speciellt på avsnittet norr om Vasa. Gula band har märkts ha en effekt att hålla älgar bort från plantskogar, dock kan älgarna springa genom bandet. Därför krävs det att man observerar bandets kondition och reparerar bandet vid behov.

På Kust-Österbottens viltcentrals område har efterfrågan på Trico-avskräckningsmedel varit stor de senaste åren. Också gula band frågas efter mera än tidigare. Totalt har på Kust-Österbottens viltcentrals område jaktvårdsföreningarna förmedlat Trico för att skydda över 150 hektar plantskogar 2020. Också ungefär 70 kilometer gula band har delats ut årligen i Kust-Österbotten de senaste åren. Jaktvårdsföreningar har tagit en aktiv roll i förmedling av material för förebyggande av skador och fått bra respons. Jaktvårdsföreningarna och jaktklubbarnas medlemmar samt lokala jägare ger också information åt skogsägare om möjliga skadeobjekt. De är mycket ute i terrängen och vet vad det händer i skogarna.

Anders Råstedt från Skogsvårdsföreningen Österbotten och Ulf-Erik Widd granskar hur plantorna har börjat växa. På ytan finns både tallar och granar.

Samarbete ger resultat

Anders Råstedt, skogsvårdsinstruktör i Skogsvårdsföreningen Österbotten, Södra Nykarlebys område, tycker att aktiva åtgärder är ett bra tillägg för att förhindra älgskador när man också får stöd för dem. Dock kräver åtgärderna också arbete. Några skogsägare har frågat efter avskräckningsmedel och gula band och han har hänvisat dem till jaktvårdsföreningen.

Han var ute och kontrollerade Ulf-Eriks plantering, som hade börjat växa bra. I övrigt tycker han att samarbete mellan jägare och skogsägare är en bra sak. Samarbete och bra förhållanden gynnar båda. Skogsvårdsförening Österbotten har gjort sin del och delar ut ”älgjakt på gång” -fiberband för att markera riktningen till passplatserna. Då blandas jaktmärkningarna inte med gräns- och skogsbruksmärkningar.

Redan vid planteringen har Ulf-Erik upptäckt älgspår i planteringen, så det är bra att Trico sprutades och gula band sattes upp före vintern. På våren kan man sedan se vad som har hänt i plantskogen, reparera bandet om behov uppstått och planera en ny behandling.

 

Gula älgband och Trico avskräckningsmedel kan man fråga efter hos de lokala jaktvårdsföreningarna: www.riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/sok-kontaktuppgifter