Livsmedelsverket informerar

Fågelinfluensan kräver effektiva bekämpningsåtgärder

Den för fåglar dödliga virussjukdomen, högpatogeniska fågelinfluensan av typen H5N8, har konstaterats
hos vilda fåglar i södra Finland nu i vinter. I Janakkala spred sig sjukdomen även till en fasangård.

Publicerad11.3.2021

Det är uppenbart att viruset sprider sig väldigt lätt. Därför ska sjukdomsskyddet för viltfarmer och fjäderfägårdar senast nu kontrolleras och kontakt med vilda fåglar så långt som möjligt förhindras.

Foderplatser för vilda fåglar långt ifrån fågelfarmer

Foderplatser för fåglar som placerats ut i naturen eller för vilda fåglar ska vara belägna så långt som möjligt från foderplatser för uppfödda fåglar. Vid utfodring ska sådan utrustning och sådana redskap användas som inte används vid skötsel av fjäderfä eller andra fåglar.

Att befria vildfåglar i naturen är förbjudet inom den restriktionszon som inrättats på grund av fågelinfluensan. Livsmedelsverket rekommenderar att uppfödda vildfåglar inte heller i övriga landet ska placeras ut i naturen under tiden förbudet att ha fjäderfä utomhus gäller.

Om vilda fåglar utfodras ska utfodringen fortsätta under hela vintern så att fåglarna stannar kvar inom samma område. Utfodringen ska dock genast avslutas när fåglarna får tillräckligt med föda från naturen.

Försiktighet vid åteljakt på mindre rovdjur

Åtel kan locka även fåglar och därför rekommenderar Livsmedelsverket att åtel inte ska placeras i närheten av fjäderfägårdar.

Mängden föda på åtelplatsen ska hållas rimlig och gärna placeras ut först vid skymningen. Att skydda åteln med ett litet tak eller granris minskar dess attraktivitet för fåglar. När jakt på småpredatorer inte längre pågår ska åteln avlägsnas.

Du kommer väl ihåg att meddela din åtelplats till den officiella veterinären på förläggningsorten. Anmälningsblanketter finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Meddela en officiell veterinär om misstänkt sjukdom…

…ifall du upptäcker symptom på sjukdom hos uppfödda fåglar eller lägger märke till massdöd eller -insjuknande hos vilda fåglar.

Som massdöd anses till exempel upptäckt av flera än en svan, över fem andra sjöfåglar eller över tio andra döda fåglar inom samma område. Meddela gärna även om enskilda stora rovfåglar.

Den officiella veterinären ser till att skicka alla nödvändiga prover till Livsmedelsverket.

Mer information: www.ruokavirasto.fi

Privatpersoner kan också skicka prover

Utredning av sjukdomsorsaker hos vilda fåglar görs kontinuerligt. Som prover önskas framför allt rov- och vattenfåglar. Instruktioner för sändning av prover finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Enstaka fåglar som hittas döda kan också begravas genom att flytta dem med engångshandskar och till exempel en spade. Alternativt kan en död fågel plockas upp i en plastpåse och slängas i en behållare för blandavfall (inte bland bioavfall). Tvätta händerna noggrant därefter och decinficera med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Mer avlägset, till exempel i skogen, kan döda fåglar lämnas kvar som föda för nedbrytarorganismer i naturen.