Hur jaktvapen ska transporteras i terrängen

2017 infördes en ändring i jaktlagen, i paragrafen som behandlar transporten av vapen. De jaktövervakande myndigheterna har bekräftat sin samsyn beträffande tolkningen av ändringen. Det är viktigt att också jägarna förstår vad den nya tolkningsanvisningen innebär.

Publicerad13.1.2023

I princip är det förbjudet att röra sig med, stanna med eller parkera ett motordrivet fordon i terrängen utan markägarens eller innehavarens tillstånd. En annan huvudregel innebär att det är förbjudet att transportera jaktvapen med motordrivet fordon i terrängen. Om detta stadgas i terrängtrafiklagen och jaktlagen.

 


Den som har rätt att röra sig i terrängen med ett motordrivet fordon får transportera ett oladdat jaktvapen som är insatt i ett fodral eller ett skyddat utrymme, och får göra det i följande situationer.

1. På ett istäckt vattenområde

På ett istäckt vattenområde, oavsett om området räknas höra till terrängen eller är en väg på is, får ett jaktvapen transporteras oladdat och insatt i fodral. Jakten får även inledas på ett sådant område.

Ett vilt får inte i fångstsyfte skrämmas eller spåras med ett motordrivet markfordon med motorn i gång. Ett vilt får inte heller skjutas från ett motordrivet markfordon, inte heller i skydd av fordonet eller omedelbart efter att fordonet har stannat, närmare än hundra meter från fordonet.

2. På en snöskoterled och en led som har märkts ut i terrängen enligt 13 § i terrängtrafiklagen (1710/1995)

En snöskoterled är enligt vägtrafiklagen 2 § 1 punkt en väg som är avsedd för snöskotertrafik. Till en utmärkt och underhållen snöskoterled kan även höra permanenta rastplatser och serviceområden för leden.

Med leder utmärkta i terrängen avses sådana synligt utmärkta leder som i regel kräver tillstånd av markägaren eller innehavaren. Till den här kategorin hör bland annat snöskoterleder som underhålls av Forststyrelsen, kommuner och föreningar. I regel kräver sådana tillstånd och är avgiftsbelagda. Tillstånden för snöskoterleder på statsmark beviljas av Forststyrelsen.

Liksom på vattenområden är det också på snöskoterleder och på i terrängen utmärkta leder tillåtet att inleda jakten under pågående färd. Men i likhet med det ovannämnda får jakt inte inledas omedelbart sedan fordonet stannat eller närmare fordonet än hundra meter. För snöskoterledernas del bör vi dessutom minnas att vilt inte får skjutas över en väg eller när viltet eller skytten befinner sig på en väg.

3. Vid förflyttning i terrängen längs en etablerad rutt till en inkvartering eller fastighet utan vägförbindelse

Med det här avsnittet i lagen avses andra leder än de två ovannämnda. Enligt regeringens proposition (HE 28/2017 vp) till riksdagen avses med etablerad rutt en i terrängen tydligt utmärkt led som används av människor. När snön ligger kan som etablerad rutt betraktas sådana leder som ortsbor och renskötare använder. I fjällområdet och i öppen terräng avses med etablerad rutt den rakaste vägen från utgångspunkten till inkvartering eller fastighet utan vägförbindelse.

Fordonets förare ska ha rätt att använda den etablerade rutten. Dessutom krävs att det handlar om en förflyttning till inkvartering eller fastighet utan vägförbindelse. På en etablerad rutt får jakt inte inledas under pågående förflyttning utan först när man har nått inkvarteringen eller fastigheten. Dock inte omedelbart sedan fordonet stannat eller närmare fordonet än hundra meter.

4. Vid hämtning av byte och kontroll av fälla eller fotsnara som fångar levande

En jaktbåge eller ett oladdat jaktvapen får transporteras med ett motordrivet fordon insatt i fodral eller i ett skyddat utrymme vid hämtning av byte och kontroll av fälla eller fotsnara som fångar levande.

5. Vid transport av skytt till ett pass som jaktledaren har anvisat på förhand

Det här avsnittet handlar enbart om i jaktlagen stadgade jaktmetoder som kräver jaktledare, det vill i praktiken säga jakt på hjortdjur och stora rovdjur (även med dispens).

Avsikten är att skyttar med vapen ska kunna transporteras till deras pass, exempelvis med tolkning på skidor eller i rendragen pulka. Vid transporten av en skytt till ett pass som jaktledaren har anvisat på förhand får även föraren medföra ett vapen. Sedan föraren har fört de övriga skyttarna till deras pass får han, med sitt vapen, köra i terrängen med motorfordonet till sitt eget på förhand anvisade pass.

Däremot får föraren inte transportera enbart sig själv med vapen. På en sällskapsjakt får deltagarna därför inte självständigt förflytta sig med motorfordon till sina på förhand anvisade pass.