Lagar och licenser

Ansökningstiden är inne
Tillstånden 2020

Det är den tiden på året då tillstånden för innevarande jaktår kräver åtgärder och vi förbereder oss för följande säsong genom att ansöka om nya tillstånd. Jaktlicenserna för hjortdjur och fågeldispenserna är nu aktuella.

textFinlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifterBild Jari Niskanen
Publicerad20.1.2020

Fågeldispenserna – var ute i god tid

Dispensansökningarna som gäller förutsebara skador under icke fredade fåglars häckningstid ska helst göras nu. 

Beslutsfattandet med tillhörande utredningar av olika slag tar tid och innan en dispens kan verkställas ska dessutom i regel en besvärstid på trettio dagar löpa. Den som är ute i god tid har större utsikter att kunna bekämpa skadorna så fort problemen uppstår.

Fleråriga dispenser kan komma i fråga till exempel för att lindra skador på bärodlingar. Dispens kan beviljas för en längre tid än ett år för ett permanent objekt, för att skydda djur, i forskningssyfte eller för ett naturvårdsprojekt.

Anmälningsförfarandet gäller fångandet eller dödandet av icke fredade fåglar i enlighet med jaktlagens 5 §. Anmälningsförfarandet kan godkännas att gälla tills vidare på motsvarande grunder som för dispens.

Anvisningarna för dispensansökning finner du på Finlands viltcentrals webbplats

Ansökningarna om dispens för fåglar som orsakar skador riktas till Finlands viltcentral och görs i tjänsten Oma riista.


Älglicenserna för nästa säsong

Ansökningarna om områdestillstånd för hjortdjursjakt, det vill säga jakträtt i statsmarker, ska göras till Forststyrelsen i januari 2020. Ansökningarna om egentlig jaktlicens för hjortdjur ska göras till Finlands viltcentral senast den 30 april 2020.

Forststyrelsens webbplats  och viltcentralens webbplats  finner du de gemensamma minimikraven på antalet skyttar i området som avses i jaktlagens 8 § för ansökan om områdestillstånd av Forststyrelsen och jaktlicens av Finlands viltcentral. Du finner också villkoren för ansökan om splitterområden mindre än 1000 hektar på statsmark i anslutning till privat arrenderad mark samt de övriga villkoren och ansökningsprocesserna för att beviljas tillstånd och licenser.

På webbplatserna finner du också datumen då ansökningstiden börjar och slutar samt de gällande anvisningarna för de olika ansökningarna.

Kom ihåg att göra den lagstadgade fällningsanmälningen för hjortdjur och betala jaktlicensavgiften!

I enlighet med 26 § i jaktlagen ska en jaktlicensmottagare göra en anmälan till Finlands viltcentral för varje hjortdjur som har fällts med stöd av en jaktlicens.

Anmälningen ska göras inom sju dygn efter det att det i jaktlicensen nämnda djuret har fällts eller, om något djur inte har fällts, inom sju dygn efter det att fredningstiden har börjat (JF 9§).        

I sådana fall där jaktlicenser inte har använts ska anmälningen göras senast den 22 januari för älg, den 7 februari för skogsvildren och dovhjort samt den 22 februari för vitsvanshjort.

Det är straffbart att inte göra anmälningen inom utsatt tid!

Observera följande om jaktlicenser i statsmarker

I enlighet med villkoren i Forststyrelsens beslut om områdestillstånd ska en förening eller ett jaktlag som har beviljats områdestillstånd (i samlicenser de deltagande föreningarna eller jaktlagen) anmäla varje fälld älg inom tre dygn, i första hand i tjänsten Oma riista till Finlands viltcentral eller om detta av någon anledning inte är möjligt per telefon eller e-post till jaktövervakaren i området.

Närmare anvisningar för hur man gör fällningsanmälningen och betalar jaktlicensavgiften finner du i bilagan ”Följebrev till mottagarna av hjortdjurslicenser 2019” som skickas med beslutet om jaktlicens. Den som har frågor rörande avgiften ska kontakta licensförvaltningens registratorskontor på Finlands viltcentral.

Anvisningar för hur man gör fällningsanmälningen och skriver in älgobservationer i Oma riista