Lait ja luvat

Hakuaika on käsillä
Luvat 2020

Elämme vuodenaikaa, jolloin kuluvan metsästyskauden luvat vaativat toimenpiteitä ja valmistaudutaan tulevaan kauteen hakemalla uusia lupia. Ajankohtaisia ovat hirvieläinten pyyntiluvat sekä lintujen poikkeusluvat.

TekstiSuomen riistakeskuksen Julkiset hallintotehtävätkuva Jari Niskanen
Julkaistu20.1.2020

Lintujen poikkeusluvat – ajoissa liikkeelle

Ennakoitavissa olevissa vahinkotilanteissa hakemukset rauhoittamattomien lintujen pesimäajalle on syytä jättää nyt.

Päätösten tekeminen erilaisine selvityksineen vie aikaa ja ennen poikkeusluvan täytäntöönpanoa on vielä pääsääntöisesti odotettava 30 vuorokauden mittainen valitusaika. Olemalla ajoissa liikkeellä pääsee todennäköisimmin vahinkojen torjuntaan heti ongelmien ilmaantuessa.

Monivuotiset poikkeusluvat voivat tulla kyseeseen esimerkiksi marjanviljelylle aiheutuneiden vahinkojen vähentämisessä. Poikkeuslupa voidaan myöntää vuotta pidemmäksi ajaksi pysyvälle kohteelle, eläimistön suojelemiseksi, tutkimuksen perusteella tai luonnonhoitohankkeen vuoksi.

Ilmoitusmenettely koskee metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettujen rauhoittamattomien lintujen pyydystämistä tai tappamista. Ilmoitusmenettelyyn voidaan hyväksyä poikkeuslupaa vastaavin perustein toistaiseksi voimassa olevaksi ajaksi.

Ohjeita poikkeuksen hakemiseen löydät Suomen riistakeskuksen kotisivuilta.

 

Vahinkoja aiheuttavien lintujen poikkeus-luvat haetaan Suomen riistakeskukselta Oma riista -palvelussa.


Tulevan kauden hirviluvat

Hirvieläinten metsästyksen aluelupaa, eli metsästysoikeutta valtion maille on haettava Metsähallitukselta tammikuussa 2020. Lisäksi varsinaista hirvieläimen pyyntilupaa on haettava Suomen riistakeskukselta viimeistään 30. huhtikuuta 2020.

Metsähallituksen alueluvan ja Suomen riistakeskuksen pyyntiluvan hakemiseen liittyvät yhtenäiset ampujamäärien vähimmäisvaatimukset metsästyslain 8 §:n alueelle, valtionmaiden alle 1 000 hehtaarin sirpalealueiden hakeminen yksityisten vuokramaiden yhteyteen, sekä muut luvan saamisen ehdot ja hakuprosessit ovat luettavissa Metsähallituksen ja Suomen riistakeskuksen kotisivuilla.

Sivuilla ilmoitetaan haun aukeamisen ja päättymisen ajankohdat sekä kyseisen haun voimassa oleva ohjeistus.

Muista tehdä hirvieläimen lakisääteinen saalisilmoitus ja maksaa pyyntilupamaksu!

Pyyntiluvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle metsästyslain 26 §:ssä tarkoitetun hirvieläimen pyyntiluvan nojalla tapahtuneen metsästyksen tuloksesta.

Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten tultua pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta (MA 9§).

Niissä tapauksissa, joissa lupia on jäänyt käyttämättä, ilmoituksen viimeinen jättöpäivä on hirven osalta 22. tammikuuta, metsä- ja kuusipeuran osalta 7. helmikuuta sekä valkohäntäpeuralla 22. helmikuuta.

Ilmoituksen tekemättä jättäminen määräaikaan mennessä on rangaistava teko.

Huomioitavaa valtionmaiden lupien osalta

Metsähallituksen aluelupapäätöksen ehtojen mukaisesti alueluvan saanut seura tai seurue (yhteisluvissa osakasseura/-seurue) on velvollinen ilmoittamaan jokaisesta kaadetusta hirvestä 3 vuorokauden kuluessa ensisijaisesti Suomen riistakeskuksen Oma riista -palveluun, tai ellei tämä ole jostain syystä mahdollista, vaihtoehtoisesti alueen erätarkastajalle puhelimitse tai sähköpostilla.

Tarkemmat ohjeet saalisilmoituksen tekemiseen ja pyyntilupamaksun maksamiseen löytyvät pyyntilupapäätöksen yhteydessä lähetetystä ”saate hirvieläinten pyyntilupien saajille 2019” -liitteestä. Mikäli ilmenee maksuun liittyviä kysymyksiä, tulee olla yhteydessä Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamoon.

Ohjeita saalisilmoituksen ja hirvihavaintojen kirjaamiseen Oma riistassa.