Alternativa och ersättande hagelmaterial

Blyet har varit det dominerande materialet i patroner ända sedan skjutvapnens barndom, men begränsningar i användningen kommer att införas. I den här artikeln berättar jag om alternativa och ersättande hagelmaterial.

text Arto Määttä bilder Tero Kuitunen och Arto Määttä

Publicerad19.11.2020

De ersättande materialen är sådana som faktiskt kan ersätta blyet i haglen, det vill säga att de har motsvarande tillgänglighet, pris och prestanda.

De alternativa materialen är igen sådana som går att använda om geväret inte klarar ersättande hagelpatroner. Priset, egenskaperna eller tillgängligheten – eller en kombination av samtliga – begränsar en storskalig användning av de här materialen.

Till vänster High performance stålpatroner som kräver ett hagelgevär som klarar sådana. Till höger stålpatroner med standardtryck som med ren cylinder kan användas också i gevär klassade för lägre tryck. Observera att tillverkaren på asken frånsäger sig ansvaret om patronerna används i andra gevär än stålhageltestade.

De ersättande materialen

Stål

Stålhaglen har en lägre densitet än blyet och är klart hårdare. En kubikcentimeter stål väger 7,9 gram medan bly väger 11,3 gram. Tack vare sin hårdhet klarar stålhaglen mycket väl belastningen inuti pipan vid höga utgångshastigheter, vilket utnyttjas med framgång i moderna High performance stålladdningar.

Internationellt sett är stålet det enda materialet med potential att ersätta blyet eftersom priset på patronerna och tillgången på metallen inte begränsar storskalig användning. Stålet är det enda som kan ersätta blyet i de flesta jaktformer och i synnerhet på skjutbana. Priset på banpatroner är till och med lägre än på patroner med blyhagel på grund av prisskillnaden mellan metallerna.

En annan styrka hos stålhagelpatronerna är den långt drivna produktutvecklingen, i synnerhet i Staterna, där blyet har varit regionalt förbjudet vid sjöfågeljakt sedan 1987 och nationellt sedan 1991. Industrins produktutveckling har alltså redan i decennier varit inriktad på att höja stålhaglens prestanda.

Volfram

Metallen volfram har blivit vanligare i alla de nischer där det krävs prestande i klass med blyet eller bättre av patronerna.

Volfram har densiteten 19,3 g/cm³, men den legeras alltid med något annat material för att få egenskaper som lämpar sig för hagelpatroner. I dagsläget finns det dels volframlegeringar med samma egenskaper som blyet och dels ”nästan rena” volframhagel för specialbruk som är verkligen tunga och hårda.

Till de begränsande faktorerna hör det höga världsmarknadspriset och den svaga tillgången. Men den här metallen har så flexibla egenskaper att intresset för den är stort. Volfram är det enda materialet där hagelvikten kan varieras inom ett så brett spann och metallens prestanda räcker till också för det mest krävande.

På grund av den höga densiteten finns det inget pipmaterial som klarar kontakten, vilket betyder att kvaliteten på hagelkoppen är avgörande. Dessutom är priset på de här specialpatronerna så högt att det är viltet och antalet skott som avgör om det känns meningsfullt att ladda med volfram.

De hårda hagelmaterialen kräver en speciell hagelkopp som rymmer hela laddningen. På det viset kommer haglen inte i kontakt med pipans väggar.

Alternativa material

Koppar

Koppar har en täthet på omkring 9 g/cm³. Viktmässigt är skillnaden gentemot stålet liten, men metallen är mjukare och utgör ingen fara för pipan. Priset på kopparhagelpatroner är dock klart högre.

I dagsläget är utbudet av kopparhagelpatroner litet och haglens prestanda når inte upp till samma nivå som high performance stålhagel. För patroner med standardtryck som kan användas i så gott som samtliga hagelgevär är utbudet av stålhagelpatroner klart större än utbudet av kopparpatroner.

Vismut

Vismut har en densitet på cirka 9,8 g/cm³. Användningen av vismut i hagel bromsas av tillgången och priset. Det finns inga vismutgruvor utan metallen utvinns som en sidoprodukt, främst i blygruvor. Den minskade användningen av bly har således också försvagat tillgången på vismut.

Vismut är dessutom en skör metall, vilket ställer krav på choken. En alltför kraftig choke kan smula en del av haglen redan vid pipans mynning.

Tenn

Tennet har en densitet på cirka 7,3 g/cm³. Metallen används i regel i legeringar tillsammans med någon annan metall.

Att tennet används i hagel beror på att det är mjukt och alltså riskfritt i gamla hagelgevär.

Prestandamässigt avviker inte tennhagelpatronerna nämnvärt från standardpatroner laddade med stålhagel, men de små tillverkningsmängderna, det höga priset och det smala utbudet gör patronerna dyrare än de flesta andra patroner.

Zink

Zink har en täthet på 7,1 g/cm³. Metallen är den lättaste av de vanligaste alternativa hagelmaterialen och utgör ingen risk för gevärspipan.

Zinkens effekt vid träff är svagare än stålets, vilket rent praktiskt betyder att metallen är den jaktmässigt mest begränsade. Prismässigt är zinkpatronerna ganska billiga, men metallens svaga prestanda styr jägarna till material med större potential.