Så här följer du begränsningen av blyhagel

Förbudet mot blyhagelpatroner i våtmarker trädde i kraft den 16 februari.

Text Tero Kuitunen  Bild Tero Salmela  Kartmaterial Lantmäteriverket

Publicerad7.3.2023

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har gett riktgivande anvisningar för att jägare, skjutbaneinnehavare, myndigheter och övriga skyttar ska kunna avgränsa områdena som berörs av förbudet.

Förbudet gäller:

  • Hav (djup 6 m eller mindre), sjöar, åar, tjärnar, kanaler, dammar, bassänger och andra motsvarande större vattenområden. Diken och bäckar som visas med streck i terrängkartor utgör inte sådana vattenområden.
  • ängar, som gränsar till ovan nämnda vattenområden
  • stenar och stenfält i vatten
  • upplandning, översvämningsområden, grundområden och öppna tillandningsområden
  • svårframkomliga kala myrar
  • samt alla områden inom 100 meters radie från ovan nämnda områden (skyddszoner).

På jakt gäller förbudet i ovannämnda områden, även om skotten inte skulle vara riktade mot dem. För skjutbanor har Tukes gett myndigheterna följande anvisningar för skjutriktningen:

”Om övervakningen av en skjutbana prioriterar riskbaserat kan man i stället för skjutstationernas placering utgå från skjutriktningarna: om dessa är riktade bort från en våtmark är risken för att haglen ska hamna där minimal, även om skjutstationen skulle befinna sig närmare än 100 meter från våtmarken”.

Innehav av blyhagelpatroner

För den som jagar i en våtmark eller skyddszon enligt det ovannämnda är innehav av blyhagelpatroner i princip förbjudet. Undantag görs för den som korsar ett våtmarksområde, om personen kan bevisa att blyhagelpatronerna ska användas på någon annan plats.

I situationer där det råder oklarhet rekommenderar Tukes att jägaren lämnar blyhagelpatronerna i exempelvis bilen. En sådan situation kan uppstå vid exempelvis en morgonjakt på orre i skyddszonen vid en våtmark.

 


Öva på kartan

Vid beskrivningen av de avgränsade områdena används termer som kommer från karttecknen, som upplandning och svårframkomlig kal myr. Det enklaste sättet att få grepp om läget i sitt eget jaktområde är att göra en kartläsningsövning. Börja med att studera karttecknen för de avgränsande terrängformerna och gå sedan igenom jaktområdet på kartan. När du hittar ett hagelförbudsområde markerar du det och lägger till en 100 meters skyddszon.

En terrängkarta över hela landet (maanmittauslaitos.fi)

Teckenförklaring på svenska, finska och engelska (pdf, maanmittauslaitos.fi)

Senare i år publiceras en karttjänst som visar våtmarksområdena och skyddszonerna kring dem.

 


 

Kartbilden visar tre karttecken som upptas i begränsningsförteckningen. En sjö räknas som vattenområde och skyddszonen på 100 meter börjar vid stranden. Karttecknet Upplandning förekommer oftast så här, som en del av ett vattenområde. Leta för säkerhets skull också efter sådana på kartan över ditt jaktområde. På bilden gränsar ängen till ett vattenområde och omfattas av begränsningen.

 

Ängar som inte gränsar till sådana vattenområden som nämns i förteckningen ligger utanför avgränsningen.

 

En svårframkomlig kal myr har ett eget karttecken. Även om myren är lättframkomlig och kal i bildens andra ända (som inte omfattas av begränsningen) så hamnar den nästan helt inom 100 meters skyddszonen.

 

Öppna tillandningsområden omfattas också av begränsningen. Sådana förekommer oftast vid kusten.

 

Begränsningen gäller inte bäckar eller diken som är markerade med en enkel blå linje. Däremot gäller begränsningen för åar, som är lätta att känna igen på kartan: en dubbel blå linje med ljusare blått emellan

En utvidgad avgränsning under beredning

Förbudet mot blyhagel i våtmarker är sannolikt bara ett steg på vägen till en utvidgad begränsning av blyhaglen. Begränsningen som nu bereds skulle förbjuda försäljningen av blyhagel och blyhaltiga fiskeredskap. Likaså skulle användningen av blyhaltiga kulor kraftigt begränsas.

Den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) vetenskapliga kommittéer stöder begränsningsförslaget och EU-kommissionen väntas godkänna förslaget inom en nära framtid.

Läs mer:

Tukes informerar: Förbud mot blyhagel i våtmarksområden (26.8.2022)

Gamla hagelbössor kan konverteras till stålhagel

Blyhagelförbudet blir verklighet, vad gör jag nu?