Vindkraftverken påverkar viltet och jakten

Vindkraften seglar i stark medvind. Men byggandet av kraftverk, vägar och kraftledningar i obebyggda områden orsakar störningar, splittrar viltets livsmiljöer och sänker jaktens rekreationsvärde. Jv-föreningarna och jägarna bör därför göra sin röst hörd.

Text Tapio Kangas Bilder Hannu Huttu

Publicerad13.1.2023

Vindkraftens konsekvenser för viltet och viltets livsmiljöer har undersökts i Nordamerika, Europa och Skandinavien, men inte i Finland. De närmaste forskningsresultaten, som dessutom är tillämpbara hos oss, kommer från Sverige, där man har undersökt konsekvenserna för skogshönsen och renarna. Den mest tillämpbara inhemska informationen kommer närmast från miljökonsekvensundersökningarna och från kraftverk i drift. Utbyggnaden av vindkraften görs i rask takt, vilket betyder att viltforskningen ligger steget efter.

Utlåtanden på lokal nivå

Flera jaktföreningar och jv-föreningar har blivit ombedda att yttra sig av dem som planerar vindkraftsprojekt. Konsekvenserna av ett kraftverksbygge och ett kraftverk i drift varierar från ort till ort. Varje plats har sin specifika mosaik av terräng och natur, växtliv, djurliv, bebyggelse och jakt. Kraftverksprojekten är inte heller likadana. I planerna varierar antalet kraftverk från ett till tio och även de nya kraftledningarna påverkar helheten. Utlåtandena ska därför behandlas separat för varje projekt.

Aktörerna på orten bör därför i sina utlåtanden beskriva faktorerna som påverkar viltet och jakten, och underbygga dem med forskningsdata och egen kunskap. Det är förnuftigt att lyfta fram de viktigaste viltarterna i trakten och de fortplantningsområden och spelplatser som man känner till. Direktivarterna som förekommer där, som varg och skogsvildren, kräver särskild uppmärksamhet.

Konsekvenserna för livsmiljön och jakten separat

I ett utlåtande bör man skilja på projektets konsekvenser för viltets livsmiljöer och konsekvenserna för jakten och de jaktliga arrangemangen. En annan skiljelinje kan dras mellan konsekvenserna när projektet byggs och avvecklas, och när kraftverket är i drift. Kom ihåg att det är viktigare med fakta och logik än känslor!


Rent generellt för vilthushållningen ska viltarter och jaktformer inte vägas mot varandra utan vi bör granska projektets konsekvenser opartiskt. Jakten utgår från hållbarheten och därför ska vi betona bevarandet av en hel och variationsrik livsmiljö.

Likaså är det ett faktum att jaktens rekreationsvärde förämras i ett industriellt bebyggt område.

Skogshönsen och insamlingen av viltdata blir lidande

Det är vetenskapligt påvisat att ett nytt vindkraftverk i landskapet får negativa följder åtminstone för skogshönsens reproduktion. Hönsen undviker kraftverket när de spelar och när de häckar. Det har visat sig att skogshönsen ofta kolliderar med kraftverkens ljusa torn. Dessutom splittrar vägnätet och kraftledningarna skogslandskapet, vilket ger upphov till indirekta effekter via förändringarna i livsmiljön.

Miljöförändringarna utgör en viktig infallsvinkel i ett utlåtande. Sådana kan minska jägarnas intresse för att inventera vilttrianglarna i trakten. Förändringen i områdets karaktär kan påverka de känsligaste arterna så de minskar i antal, samtidigt som vi förblir okunniga om förändringen.

Ett vindkraftverk både rör sig och låter. Det stör skogshönsen inom en radie på cirka en kilometer. Kraftverk bör därför byggas i anslutning till bebyggelse.

Hindrar vindkraften jakten i trakten?

För markägarna är jakträtten och arrendeavtalet för vindkraftverket två olika saker. Enligt Finska vindkraftföreningen har det inte förekommit i vårt land att jakten skulle ha blivit förbjuden i området på grund av ett kraftverksbygge. Ändå är det ett faktum att kraftverkstornet och de övriga byggnaderna utgör ett hinder för skyttet, i synnerhet på toppjakt.

Det går att påverka ett kraftverksbygge

Det är den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten som ger tillstånd att bygga vindkraftverk. Dessutom kan det krävas andra tillstånd, som ett miljötillstånd. För fler än tio kraftverk eller ett projekt som överskrider 45 MW ska det göras en miljökonsekvensbeskrivning för projektet. Detta görs av NTM-centralen tillsammans med den som driver projektet.

Under processens gång går det att lägga fram synpunkter på viltets och jaktens förutsättningar på platsen och presentera klarläggande fakta om projektets konsekvenser. Konsekvensbeskrivningen ska jämföra olika realiseringsalternativ, som antalet kraftverk på platsen. På det viset kan ett utlåtande avgöra om det byggs 15 eller 35 kraftverk i jaktområdet. Det går alltså att påverka ett kraftverksbygge!

Vad utlåtandet bör inkludera

  • Varje projekt granskas separat på orten.
  • Konsekvenserna för viltet och jakten bedöms som separata helheter.
  • Direktivarterna kräver särskilt uppmärksamhet.
  • Kraftverkens placering och antal i förhållande till kända spelplatser.
  • Ett förslag till tekniska lösningar för att minimera antalet fåglar som kolliderar med kraftverken och dör.

Intresserad? Lyssna då på podden Sorkkia ja sarvia (på finska).