Tuulivoiman rakentaminen vaikuttaa riistaan ja metsästykseen

Tuulivoiman rakentaminen on voimakkaassa kasvussa. Voimaloiden, teiden ja sähkönsiirtolinjojen rakentaminen erämaisille alueille aiheuttaa häiriötä, pirstoo riistan elinympäristöä ja vaikuttaa metsästyksen virkistysarvoon alueella. Riistanhoitoyhdistyksillä ja metsästäjillä on nyt vaikuttamisen aika.

Teksti Tapio Kangas Kuvat Hannu Huttu

Julkaistu13.1.2023

Tuulivoiman vaikutuksia riistaan ja riistaelinympäristöihin on tutkittu Pohjois-Amerikassa, Euroopassa sekä Skandinaviassa, mutta ei Suomessa. Lähimmät ja oloihimme soveltuvat tutkimustulokset tulevat Ruotsista, jossa on tutkittu vaikutuksia metsäkanalintuihin ja poroihin. Soveltuvin tieto Suomesta tulee lähinnä meikäläisistä ympäristövaikutusten selvityksistä (YVA) ja toiminnassa olevista voimaloista. Rakentamisen vauhti on kova, joten tutkimus ja tieto riistavaikutuksista tulevat viiveellä.

Lausunnot paikallisesta näkökulmasta

Useat metsästysseurat ja riistanhoitoyhdistykset ovat saaneet lausuntopyyntöjä tuulivoimahankkeiden suunnittelijoilta. Tuulivoiman rakentamisen ja käytön vaikutukset riistaan vaihtelevat paikallisten olosuhteiden mukaan. Jokaisen voimalan alueella on omanlaisensa maasto ja luonnonolot, kasvisto, eläimistö, asutus ja metsästysjärjestelyt. Myös tuulivoimahankkeet ovat erityyppisiä. Suunnitelmissa myllyjen määrä vaihtelee yhdestä kymmeniin ja lisäksi mahdolliset uudet sähkönsiirtolinjat vaikuttavat kokonaisuuteen. Lausunnoissa tarkastelu tuleekin aina tehdä tapauskohtaisesti.

Kuuntele lisää aiheesta Sorkkia ja sarvia -podcastin jaksosta ”Miten tuulivoima vaikuttaa riistaan?”. Voit kuunnella podcastia verkkolehdestä ja Spotifysta.

Paikallisten toimijoiden tulisi kuvata lausunnoissa keskeiset riistaan ja metsästykseen vaikuttavat tekijät ja perustella ne tutkimusten ja omien tietojen perusteella. On hyvä korostaa alueen tärkeimpiä riistaeläinlajeja ja tunnettuja lisääntymisalueita, kuten perinteisiä soidinpaikkoja. Erityistä huomiota vaativat alueella esiintyvät direktiivilajit, kuten susi ja metsäpeura.

Vaikutukset elinympäristölle vai metsästykselle

Lausunnoissa tulee erottaa toisistaan hankkeen vaikutukset riistan elinympäristöön ja vaikutukset metsästykseen ja sen järjestelyyn. Toinen tarkastelujakolinja lausunnoissa voi olla hankkeen rakentamisen ja purkamisen aikaisten vaikutusten sekä käyttövaiheen aikaisen toiminnan eritteleminen. On hyvä muistaa, että lausunnoissa tieto ja logiikka voittavat tunteen.


Riistatalouden yleisestä näkökulmasta riistalajeja tai metsästysmuotoja ei tulisi arvottaa keskenään, vaan tarkastella hankkeen vaikutuksia tasapuolisesti. Lähtökohtana metsästyksessä on kestävyys, joten riistan eheän ja monipuolisen elinympäristön säilyminen on korostettava seikka. Myös metsästyksen virkistysarvon heikkeneminen teollisesti rakennetulla alueella on tosiasia.

Metsäkanalinnut ja riistatiedon keruu kärsivät

Tutkimusten valossa tuulivoimalan ilmestymisellä maisemaan on vaikutuksia ainakin metsäkanalintujen lisääntymiseen. Linnut väistävät voimalan aiheuttamaa liikettä soidinten ja pesinnän aikana. Metsäkanalintujen on todettu törmäävän usein voimalan vaaleisiin torneihin. Lisäksi tiestö ja siirtolinjojen rakentaminen pirstovat metsämaisemaa ja aiheuttavat välillisiä vaikutuksia elinympäristön muutosten kautta.

Ympäristön muutos on lausunnoissa olennainen lähestymiskulma. Se voi vähentää metsästäjien kiinnostusta alueen riistakolmioiden laskentaan. Alueen luonteen muuttuminen voi vaikuttaa herkimpiin lajeihin taannuttaen niiden lukumäärää ja samalla tieto muutoksista jää pimentoon.

Tuulivoimalan liike ja ääni aiheuttavat häiriötä metsäkanalinnuille noin kilometrin etäisyydelle.  Voimalat olisikin järkevintä sijoittaa valmiiksi rakennettuun ympäristöön.

Estääkö tuulivoima metsästyksen alueella?

Maanomistuksen näkökulmasta metsästysoikeus ja tuulivoimalan vuokrasopimus ovat kaksi eri asiaa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan Suomessa ei ole tapauksia, jossa tuulivoiman rakentamisen vuoksi metsästys olisi kielletty tietyllä alueella. Kuitenkin tuulivoimalan torni ja muut rakenteet muodostavat esteen ampumiselle etenkin latvalinnustuksessa.

Vaikuttaminen tuulivoimarakentamiseen

Tuulivoiman rakentamisen luvittaa kunnan rakennusviranomainen. Lisäksi rakentamiseen saatetaan tarvita muita lupia, kuten ympäristölupa. Yli 10 voimalan tai yli 45 MW:n hankkeet tulee tarkastella ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA). Ohjelman toteuttaa paikallinen ELY-keskus yhdessä hanketoimijan kanssa. YVA-menettelyn aikana on mahdollista tuoda esiin huomiot riistan ja metsästyksen edellytyksistä alueella sekä esittää selvitettäviä asioita hankkeen vaikutuksista. YVA-menettelyn on tarkoitus verrata erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja, kuten voimaloiden lukumäärää alueella. Siksi YVA-menettelyn tuotettu lausunto voi vaikuttaa siihen, tuleeko metsästysalueelle 15 vai 35 voimalaa. Tällä on jo merkitystä.

Lausunnossa tärkeää

  • Hankekohtainen tarkastelu paikallisesti
  • Vaikutukset riistaan ja metsästykseen arvioidaan omina kokonaisuuksinaan
  • Direktiivilajeihin erityistä huomiota
  • Myllyjen sijoittelu ja lukumäärä suhteessa tunnettuihin soitimiin
  • Esitys teknisistä ratkaisuista törmäyskuolevuuden pienentämiseksi