Forskning

Våra bläsänder kommer från vida kring

Isotopanalyserna av vingproverna har visat att de bläsandshonor och ungfåglar som fälls i början av andjakten är inhemska eller kommer från våra närområden, medan änderna som fälls i september-oktober kommer från Ryssland. Största delen av bläsänderna som skjuts blir fällda i slutet av säsongen, vilket betyder att de flesta, totalt sett, är ryska.

Text Antti Piironen, Sari Holopainen och Toni Laaksonen Bild Jari Peltomäki

Publicerad8.3.2024

Hösten 2021 samlade forskare på Åbo universitet in vingprover av bläsänder som hade blivit fällda på jakt. Syftet med insamlingen var att analysera de stabila isotoperna av väte och på det viset klarlägga ursprunget för de bläsänder som hade fällts vid olika tider under jaktsäsongen samt hur bytet fördelade sig geografiskt och över tid. Insamlingen inbringade ungefär 350 vingar. 69 procent av dem kom från unga fåglar födda under samma år. Andelen hanar uppgick till 56 procent av proverna.

Efter inledningen på andjakten sjunker avskjutningen hastigt för att öka efter mitten av september. Den största toppen infaller när bläsänderna flyttar vid månadsskiftet september-oktober. Därefter minskar avskjutningen sakta men säkert ända till mitten av november. Mest vingprover fick vi in från Limingoviken-Karlö-trakten och från östra Finland. Från övriga delar av landet fick vi in klart färre prover.

Nya vingpennor varje år

Proportionerna mellan vätets stabila isotoper varierar geografiskt med nederbörden. Isotoperna som med regnet når marken fortsätter därefter med födan och dricksvattnet till vävnaderna i fågelkroppen.

Änderna ruggar varje år och gör det på samma plats. Genom att analysera isotopsammansättningen i vingpennorna och jämföra den med sammansättningen i terrängen får vi veta var någonstans fågeln har hållit till medan de nya pennorna växte ut. De unga fåglarna får sina vingpennor där de föddes, så analysen ger oss födelseorten. Vuxna honor ruggar där de häckar, så analysen berättar var de häckade.

Det är vanligt att vuxna andhanar av olika arter flyttar från häckningsplatsen för att rugga, så om dem berättar analysen var någonstans de ruggar.

Bläsandsbytets geografiska ursprung och fördelning över tid hösten 2021 enligt de insamlade vingproverna. De staplarna visar antalet prover i perioder om sju dagar medan. Brutna linjen är ett diagram för täthetsfunktionen. På kartan skiljer olika färger närliggande platser åt från varandra.

De fällda bläsändernas ursprung

De unga fåglar och vuxna honor som fälls i början av säsongen är inhemska eller från våra närområden. I slutet av säsongen är däremot och i praktiken samtliga bläsänder från avlägsna orter i Ryssland.

De vuxna hanarnas ursprung förändras däremot inte under jaktsäsongen, i motsats till ungfåglarna och de vuxna honorna, utan de fällda hanarna kommer under hela hösten österifrån. Det här beror sannolikt på att hanarna flyttar österut för att rugga; enligt de gps-försedda bläsänderna är det vanligt att hanar flyttar österut när honan börjar ruva, och flyger tillbaka över Finland under höstflyttningen. De här fåglarna byter till nya vingpennor i Ryssland och är enligt isotoperna ryska.

Naturligtvis finns det bland de här hanarna ett okänt antal hanar som också har häckat i Ryssland. Ett intressant faktum är att det redan i början av jaktsäsongen verkar finnas hanar som har återvänt från ruggningen och alltså har inlett höstflyttningen väldigt tidigt.

Bilden visar ursprunget för bläsandsvingarna som samlades in hösten 2021; dels i början av säsongen (20.8-8.9) och dels i slutet (9.9-). Ju mörkare färg desto större andel av varje grupp om sex vingprover härstammar från ifrågavarande område.

Metoden har sina begränsningar

Den som tolkar kartor ska vara medveten om att isotopanalysen inte förmår urskilja småskaliga skillnader hos de fällda bläsändernas ursprung eftersom variationerna i isotopsammansättningen är liten här i Nordeuropa, i synnerhet i öst-västlig riktning.

Metoden förmår inte heller urskilja ursprunget för en fågel om två eller flera områden har samma isotopsammansättning. På kartorna som visar ursprunget för de vuxna hanarna (C och D) ser vi att de östligaste delarna av Ryssland och ett litet område i Fjäll-Lappland är markerade med mörk färg. I de här områdena är isotopsammansättningen så likartad att det inte går att med säkerhet säga om änderna kommer från Fjäll-Lappland eller Ryssland. Men att döma av gps-sändarna och ringfynden så lutar det mot att största delen av de här fåglarna kommer från Ryssland. Absolut säkerhet skulle kräva ytterligare forskning med andra metoder.

Trots att metoden har sina begränsningar är resultatet kristallklart; den största delen av bläsandsbytet fälls i september-oktober under flyttningen och då är merparten av de fällda fåglarna från fjärran östern. Bläsänderna som häckar och är födda i Finland och i våra närområden blir fällda i början av säsongen och utgör en rätt liten del av den totala avskjutningen.

Märk väl att analysen är gjord på vingar insamlade under en enda höst, så vi saknar data om årliga variationer. Men å andra sidan finns det ingenting som tyder på att hösten 2021 skulle ha varit exceptionell beträffande bläsänderna eller jakten. Resultatet visar alltså bläsandsbytets geografiska ursprung och fördelning över tid under en hyfsat genomsnittlig höst.