Jordbrukets nya finansieringsperiod skapar möjligheter för viltvården

Världen förändras och jordbruket blir mångsidigare. Den nya finansieringsperioden innebär generöst med små och stora förnyelser som det är skäl att sätta sig in i före vårbruket och ansökningarna om våtmarksstöd och skötselavtal.

Text Mikko Alhainen Bilder Mikko Alhainen och Lauri Laitila

Publicerad7.3.2023

Miljöförbindelse och miljöavtal

Miljöersättningen är delad i förbindelser och avtal. Förbindelserna handlar om åtgärder som görs på enskilda gårdar och åkrar medan avtalen handlar om mångfalden i jordbruksnaturen, landskapsvård och vården av våtmarker.

Miljöförbindelserna, två viltvårdstips

 • Fleråriga mångfaldsremsor i jordbruket
 • Fånggrödor, skyddszoner, vallar på torvåkrar samt fågelåkrar på delar av åkrar

Miljöavtalets stödnivåer

 • vården av mångfalden och landskapet i jordbruksnaturen
 • vårdersättning 460 euro / ha / år,
 • värdefulla traditionella biotoper 610 euro / ha / år
 • röjning 450 euro / ha
 • stängsling 1500 euro / ha
 • rovdjursstängsel 2 400 euro / ha
 • Våtmarksskötsel 500 euro / ha / år

 


 

Investeringsersättning för våtmarker

För anläggandet av multifunktionella våtmarker beviljas igen finansiering. Ersättningen har stigit till maximalt 12 000 euro per hektar och realisering ska göras med en damm där detta är möjligt. Våtmarken ska utgöra minst 1 procent av avrinningsområdet, varav minst 10 procent ska vara åker. Avvikelser från detta kan godkännas under vissa förutsättningar.

Våtmarker på torvåkrar är en nyhet där syftet är att hejda nedbrytningen av torven. För de här objekten gäller inga arealkrav för avrinningsområdet, vilket innebär svindlande möjligheter att förvandla stödberättigade våta kärråkrar till våtmarker som kryllar av liv.

För iståndsättning av bäckfåror i jordbruksmiljö finns nu finansiering. Kedjor av bottendammar, små våtmarker och översvämningsmarker, liksom även insatser för att höja kvaliteten på livsmiljön för fåglar, fiskar och kräftor utgör exempel på godtagbara kostnader. Ersättningen kan uppgå till hela 21 euro per meter.

 


 

Ekosystemet – här finner du viltåkrarna

Ekosystemet är en helt ny stödform som omfattar de viktigaste bitarna i vården av fältviltet.

 • Mångfaldsväxter
 • Viltväxter
 • Insektpollinerade växter och landskapsväxter
 • Ängsväxter
 • Växter för fältfåglar
 • Växttäcke vintertid
 • Naturvårdsvallar
 • Gröngödslingsvallar
 • Naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsväxter får anläggas på upp till 25 procent av gårdens stödberättigade areal.