Till det nationella viltrådet väljs företrädare från de olika delarna av landet för att rådet ska kunna ta hänsyn till de varierande förhållandena.

Viltrådet – vad är det?

En person som har blivit föreslagen på jaktvårdsföreningens årsmöte kan ta sig till det regionala viltrådet eller ända upp till styrelsen för Finlands viltcentral.

Text Petri Vartiainen Bild Mirja Rantala

Publicerad11.1.2024

Kanske öppnar årsmötets ordförande följande punkt på mötesordningen med orden ”Som följande punkt ska vi utse jaktvårdsföreningens förslag till representant i det regionala viltrådet för perioden 2024 till 2027. Får jag be om förslag?

Tystnaden sänker sig över mötesdeltagarna. Någon vågar kanske fråga ”Vart då?”.

Det ovan beskrivna behöver inte nödvändigtvis vara en fri fantasi på jaktvårdsföreningens årsmöte. Även om banan som förtroendevald representant för jägarna börjar på gräsrotsnivå så är detta tämligen okänt för många jägare.

Utöver sina egna styrelsemedlemmar väljer din jaktvårdsförening på årsmötet också kandidaterna till det regionala och det nationella viltrådet. För personen som väljs på årsmötet kan representationsbanan bli lång och leda ända upp till styrelsen för Finlands viltcentral.

Det finns ett regionalt viltråd i varje viltcentralsregion.

Målsättningarna på regional nivå

Till det regionala viltrådet hör sex jägarrepresentanter för viltcentralsregionen och en av dem fungerar som ordförande. Intressegrupperna företräds av representanter för landskapsförbundet, NTM-centralen, skogscentralen och en regionalt betydelsefull markägarorganisation.

De regionala viltråden håller tre till fyra möten om året och som namnet anger arbetar de huvudsakligen på regionnivå. De deltar på regionnivå i Finlands viltcentrals strategiska planering och i arbetet med att bereda och uppdatera förvaltningsplanerna för de jaktbara arterna och deras stammar och livsmiljöer.

Delta i din jaktvårdsförenings årsmöte och påverka! Personen som blir föreslagen på mötet kan till och med bli utsedd till representant i viltrådet eller medlem i styrelsen för Finlands viltcentral.

Viltråden hör intressegrupperna och fastställer målen för älgstammen

Den kanske viktigaste delen av det regionala viltrådets arbete, som berör samtliga älgjägare, handlar om att fastställa målsättningarna för hjortdjursstammarna i älghushållningsområdena. De fastställda målen bestämmer i sin tur den årliga avskjutningsplaneringen som i sin tur avgör antalet beviljade licenser.

Förfarandet när målsättningarna för hjortdjuren fastställs är fastslaget i förvaltningsplanen för älgstammen, som är fastställd av jord- och skogsbruksministeriet. Numera fastställs målsättningarna för tre år, inte bara för älgen utan också för vitsvanshjorten.

Mötena med intressegrupperna som de regionala viltråden ordnar utgör en viktig del av arbetet med att fastställa målsättningarna. Tidpunkten för mötena avgörs av tidtabellen för arbetet med att uppskatta hjortdjursstammarna, för att ha tillgång till färsk informationen. Mötena med intressegrupperna brukar ordnas i mitten av mars.

De egentliga besluten om målsättningarna för hjortdjuren fattas av de regionala viltråden på mötena som de håller efter samråden med intressegrupperna. Under mellanåren under treårsperioden hålls samråd med intressegrupperna där man granskar hur väl målen har uppfyllts och ger anvisningar för avskjutningsplaneringen för följande höst.

De viktigaste intressegrupperna med tanke på hjortdjurens samhälleliga konsekvenser företräder jord- och skogsbruket, och trafiken. Vid samråden företräds jägarna av Finlands jägarförbund och hundfolket av kennelklubben på distriktsnivå. I somliga regioner dessutom av älghundsfolkets föreningar. Naturskyddarna representeras av naturskyddsdistriktet.

Det regionala viltrådet fastställer vart tredje år målen för hjortdjursstammarna. Dessa utgör ett kraftigt styrinstrument för jakten på hjortdjuren.

Med uppgift att jämka ihop ståndpunkter på nationell nivå

I anslutning till Finlands viltcentral finns också det nationella viltrådet som handhar vilthushållningsfrågor på riksnivå.

Sammansättningen har en väldig bredd eftersom det nationella viltrådet inkluderar företrädare från samtliga femton viltcentralsregioner, Naturresursinstitutet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och Forststyrelsen, samt ett offentligt organ på riksnivå som främjar skogsbruket, en på riksnivå betydelsefull organisation inom jord- och skogsbruket, en på riksnivå betydelsefull organisation inom jakten och viltvården samt en på riksnivå betydelsefull organisation inom naturvården. Jord- och skogsbruksministeriet utser ordföranden för viltrådet bland representanterna som viltcentralsregionerna har föreslagit.

Det nationella viltrådet är ett viktigt forum när förvaltningsplanerna för viltet görs upp och vid beredningen av lagar som berör jakten. Där möts representanter från olika fack och kan föra diskussioner med bredd och djup. Tack vare att hela landet är företrätt blir också de varierande förhållandena i olika landsdelar beaktade.

De regionala viltråden rapporterar varje år till det nationella viltrådet om hur förvaltningen av hjortdjuren har realiserats i förhållande till de uppställda målen.

Jord- och skogsbruksministeriet utnämner

Det nationella och de regionala viltråden utses av jord- och skogsbruksministeriet för tre år. Intressegruppernas företrädare i viltråden utses bland personerna som de berörda organisatonerna har föreslagit.

De nya viltråden börjar sin verksamhetsperiod den första augusti.