Samarbete skapar starkt viltråd

Juhani Kukkonen som i augusti tillträdde som ordförande för det nationella viltrådet anser att hans viktigaste uppgift under mandatperioden som ordförande är att bevara jaktvårdsföreningarnas starka ställning. Ordföranden, som är hemma från Jockas (Juva) i Södra Savolax, siktar på att utveckla samarbetet och höja viltrådets profil.

textMirja RantalaBild Petri Vartiainen
Publicerad1.12.2017

Det nationella viltrådet tillträdde i augusti och har framför sig en intensiv mandatperiod. Som den viktigaste uppgiften under treårsperioden nämner Kukkonen på rak arm förnyandet och stärkandet av jaktvårdsföreningarna.

Kukkonen är övertygad om att bara tillräckligt starka jv-föreningar kan svara på utmaningarna som framtiden för med sig.

Vi utgör en del av samhället och samhällsförändringarna skapar nya krav också på viltförvaltningen. Det här är en utmaning som vi måste kunna svara på! utbrister han.

Att främja jaktkulturen är enligt honom viltrådets uppgift rent generellt. Bara en livskraftig jaktkultur kan garantera en framtid för jakten.

 

Erfaren man från fältet

Det nationella viltrådet är ett strategiskt organ som stöder viltpolitiken och deltar i beredningen av den. I rådet sitter representanter för varje viltcentralsregion och för intressegrupper som är viktiga för viltbranschen.

När den här intervjun gjordes hade viltrådet hunnit samlas en enda gång. Kukkonen förutspår att rådet kommer att ha en intensiv mandatperiod framför sig, men utmaningarna avskräcker inte den nya ordföranden. I bagaget har han flera decennier med förtroendeuppdrag och frivilliga uppgifter inom viltförvaltningen.

Kukkonen har erfarenheter av uppdraget som examinator för skjutprov, som ordförande för en jaktvårdsförenings styrelse och av det regionala och det nationella viltrådet. Han är övertygad om att det är en fördel för uppdraget som ordförande att äga mångsidig erfarenhet.

Enligt Kukkonens uppfattning försvårar en allt för stor omsättning bland förtroendepersonerna utvecklingsarbetet, som kräver långsiktighet och tålamod.

Åren och erfarenheterna har lärt mig att förändringarna i viltförvaltningen emellanåt måste få ta sin tid.  

 

Besluten ska bygga på fakta

Kukkonen betraktar det nationella viltrådets roll som utpräglat strategisk. Rådet varken fattar eller verkställer beslut utan skapar strategier. Det praktiska verkställandet faller på jord- och skogsbruksministeriet och Finlands viltcentral.

Hela den offentliga viltkoncernen gynnas av att det nationella viltrådet är starkt. Genom att behandla stora och viktiga frågor stärker vi viltrådets roll och höjer profilen, säger han och stakar ut kursen.

Kukkonen anser det vara viktigt att rådets vägval bygger på fakta. Inom viltkoncernen är det Naturresursinstitutet som i samarbete med de aktiva jägarna skapar den vetenskapliga informationen om viltet.

Inom viltkoncernen är vi alla beroende av varandra. Vi måste samarbeta för att det hela ska fungera. Det går inte att överskatta de aktiva jägarnas roll. De är oumbärliga!

 

Dialog för framåt

Beslutsfattandet ska bygga på fakta, men Kukkonen anser också att det är viktigt att intressegrupperna engagerar sig aktivt i viltrådets arbete.

Vi måste kunna föra en dialog med de olika intressegrupperna. På mötena ska olika åsikter framföras klart och tydligt, och vi nämner saker och ting vid deras rätta namn, berättar Kukkonen nöjt.

Kukkonen tänker vidareutveckla samarbetet och stärka viltkoncernens roll i det samhälleliga beslutsfattandet.

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet, betonar i likhet med Kukkonen viltrådets förmåga till dialog. Om man på mötena ger tid för genuin dialog och medlemmarna får utrymme att bilda sig egna uppfattningar i frågor så ökar viltrådets förmåga att påverka.

Om vi håller föredragningslistan kort och avsätter generöst med tid för diskussion så blir mötena mera givande. På det här viset kan rådet eventuellt också vinna mera inflytande vid exempelvis beredningen av lagar redan innan en lag skickas på remiss, funderar och hoppas Niemi inför rådets nya mandatperiod.

 

Mirja Rantala, kommunikationsplanerare Finlands viltcentral