Forskning

Vi behöver mera kunskap om jaktens hälsonytta

En färsk utredning av Naturresursinstitutet sammanställer forskningsresultat och fakta om hur jakten på olika sätt skapar välbefinnande och stöder jägarnas hälsa. Enligt rapporten är dock helhetsbilden och faktaunderlaget beträffande jaktens hälsoeffekter fortfarande synnerligen bristfälliga.

textLiisa Tyrväinen, forskarprofessor, och Jani Pellikka, specialforskare, Naturresursinstitutet Bild Jari Niskanen
Publicerad20.1.2020

Av allt att döma innebär jakten en betydande hälsonytta som är särskilt knuten till förebyggandet av sjukdomar och till rehabiliteringen och återställandet av arbetsförmågan. Jaktens primära hälsoeffekter handlar om fysisk aktivitet, återhämtning från stress och en höjning av humöret. Jakten stärker sociala relationer och kroppens immunförsvar.

Jakten äger i regel rum i en ren och hälso­sam naturmiljö som ligger utanför tätorter, med en låg bullernivå och föroreningsbelastning. Ytterligare en fördel för hälsan är det, att det finns lämpliga och trevliga jaktmiljöer i hela landet.

För att jakten ska vara hälsosam krävs det naturligtvis att vi minimerar de skadliga effekterna på hälsan. Hit hör bland annat impulsbullret vid skytte som kan skada hörseln och blyet i kulorna som hamnar i viltkroppen. Vi är numera mera medvetna än förut om exponeringen för bägge och det finns allt fler sätt att avsevärt reducera exponeringen. 

På jakt vilar psyket medan konditionen ökar

I forskningen om naturens hälsoeffekter avses med stress i första hand sådan stress som är relaterad till jobbet och andra besvärligheter i vardagen som det går att lösgöra sig från på sin fritid i naturen. Naturens positiva effekter för hälsan och välbefinnandet har därför undersökts främst med avseende på den psykiska hälsan och humöret.

Att motionera och lösgöra sig från vardagens bekymmer är, tillsammans med hälsosamma matvanor, ett betydelsefullt sätt att minska på risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.  Naturen är en miljö som har egenskaper som stöder återhämtningen från ansträngningar. En miljö som upplevs som trevlig stöder återställandet av uppmärksamhet och koncentrationsförmåga medan hjärnan får vila.

I flera tidigare undersökningar har den rekreationseffekt och avkoppling som jägarna upplever varit ett betydande motiv för jägarna att jaga. Under en jaktdag följer jägaren med sin omgivning med alla sinnen skärpta. Till naturens upplivande verkan vid aktiviteter i det fria hör ofta att jägaren upplever att han uppslukas, befrias från vardagens bekymmer och känner samhörighet med den välbekanta miljön. En viktig faktor för att nå hälsoeffekter är upplevelsen att miljön passar en själv och det som man håller på med. 

Naturen en populär miljö för fysisk aktivitet

Motionens positiva effekter för den personliga hälsan och folkhälsan är väl kända. I Finland är naturen den populäraste miljön för fritidsmotion. Däremot har man här i vårt land inte undersökt mängden och betydelsen av den motion som äger rum på jakt och vid viltvård. 

Sannolikt är den fysiska aktiviteten på jakt i genomsnitt mera krävande än den genomsnittliga vistelsen i naturen eftersom jägare rör sig i väldigt varierande terräng under dagens lopp. Undersökningar som har gjorts i statsmarker visar att jägare som jagar skogshöns tidigt på hösten får mest motion.

Ripjägare i fjällen i Övre Lappland rör sig de längsta sträckorna, i genomsnitt ungefär elva kilometer om dagen.

Möjligheten till socialt umgänge är en annan betydande faktor som främjar hälsan. Att jaga tillsammans upprätthåller mänskliga relationer, skapar samhörighet och tillfredsställer sociala behov. Å andra sidan ger jakten också möjligheter till ensamhet.

Under de senaste åren har det forskats allt mer i naturkontakternas betydelse för människans immunförsvar. I jägarnas livsstil kan finnas drag med en indirekt inverkan på immunförsvaret. Exempelvis att äga en hund och hantera bytet, och de övriga kontakterna med naturen, som marken, växterna och brännveden, kan påverka en jägares mikrobstam, vilket i sin tur bidrar till att stärka motståndskraften mot bland annat de allt vanligare allergierna.

En enkät om humör, motion och nytta

Ur ett folkhälsoperspektiv är jaktens betydelse som en faktor som stärker jägarnas hälsa och välbefinnande intressant. På grund av den begränsade tillgången på forskningsresultat behöver vi en bättre helhetsbild av den nytta för välbefinnandet som motionen ger jägarna här i landet.

Under planering är därför en landsomfattande undersökande enkät riktad till jägarna som ska genomföras under 2020 i form av ett samarbete mellan Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral och Forststyrelsen.