På vintern trivs minken vid strömt och öppet vatten där den kan fiska.

Grunderna i minkjakt med slagjärn

Text Kari Karhula Bilder Kari Karhula och Esa Ervasti

Publicerad8.3.2022

Den skadliga främlingen minken har i åratal terroriserat våra vattendrag och orsakat betydande skador på fågellivet. Jakten är det enda sättet att hejda förödelsen som arten vållar. På fastlandet lyckas det bäst med slagjärn som dödar direkt.

Börja med att leta efter en fångstplats

Minken håller helst till vid sjöar och vattendrag där den konsumerar bland annat små däggdjur, fisk och fågelungar. Kartläggningen av fångstplatser börjar därför med ett strövtåg utmed stränderna. I ett aktivt minkrevir förekommer i regel spillning och spår och ibland tydliga minkstigar.

Det går att ställa fällan där du har observerat en mink, men det ger inte nödvändigtvis det bästa resultatet. En jagande mink kan avverka flera kilometer utmed stränder på en dag. Om du gillrar fällan på stället där du såg minken så kan platsen de facto ligga långt från minkens aktivaste område. Vid valet av fångstplats räcker det därför inte med enbart en synobservation.

När du har funnit en bra plats för fällan är följande steg att be markägaren om lov.

Vid den här bäcken fanns det gott om minkspår och spillning. Efter bara ett par dagar hade hjorttalgen lockat en mink i fällan.

Slagjärnet och lådan

Slagjärnen finns i handeln dels som enbart järnet och dels som färdiga helheter med järnet i en skyddande låda. Oavsett typen av slagjärn ska det alltid ligga i en låda som hindrar andra djur, exempelvis uttern, från att nå fällan. Även hemsnickrade lådor bör, i likhet med de flesta färdiga lådor, ha en öppning på maximalt 70 mm.

Både de kommersiella och de hemsnickrade fällorna kan indelas i två huvudtyper. Dels enkelfällorna med en enda ingång och slagjärnet vid den bortre kortsidan, och dels genomgångsfällorna med ingång i båda ändorna och slagjärnet i mitten. Genomgångsfällorna fungerar särskilt bra placerade på en minkrutt där jägaren styr minken till fällan. Enkelfällan är en universalmodell och fungerar bäst med betning.

Gillrandet

Till minkens naturliga sätt att röra sig hör att den följer terrängformer och hinder. Genom att ändra på dem styr jägaren minken till fällan så den inte kilar förbi. Håll ögonen öppna efter naturliga flaskhalsar när du letar efter den exakta placeringen, exempelvis bergskanter och liggande trädstammar som styr minkens gång.

När platsen är utsedd ska du rensa marken under fällan från kvistar etcetera och jämna till marken så fällan inte vippar. Avrunda installeringen genom att placera de styrande terrängformerna, det vill säga infångarna, så att minken uppfattar fällans ingång som det bästa vägvalet. Som infångare passar terrängmaterial som stenar och liggande trädstammar.

Styr minken till fällan med infångare som trädstammar och stenar. Här fungerar en genomgångsfälla bäst.

Betning och invittring

Beträffande betningen och invittringen finns det lika många skolor som det finns jägare. Somliga satsar på betning med fisk medan andra använder doften av den föregående minken.

Det gäller alltså att fördomsfritt prova olika lockmetoder och kombinationer, och variera dem med årstiden. Vid varmt väder luktar doftmedlen starkt utan att förstöras. Vid minusgrader brukar doftmedlen tappa effekt och då kan betning ge det bästa resultatet.

Ett värre rovdjur än den ser ut

Minken (Mustela Vison) kommer från Nordamerika. Den vildlevande stammen i vårt land härstammar från individer som rymt från pälsfarmer. Numera förekommer arten allmänt i hela landet.

I vårt land har det inte tidigare förekommit något mårddjur av minktyp som jagar fåglar och simmar långa sträckor. Därför har i synnerhet havsfåglarna lidit av minkens predation eftersom de inte är anpassade till ett rovdjur av den här typen. I motsats till minken trivdes inte flodillern, som är en ursprunglig art i vårt land som har trängts ut av minken, inte i skärgården.

2019 avfördes minken från listan över viltarter och överfördes till de främmande skadliga arterna. Därmed avskaffades också fredningstiden och arten får jagas utan jaktkort.

Vid eutrofa vattendrag och kusterna är slagjärnet det enda kostnadseffektiva sättet att eliminera minkar. En person kan ensam ha flera slagjärn samtidigt i gång och fånga mink på ett stort område med en tämligen liten insats.

Så hur är det, jägare? Dags att gillra minkfällor och göra änderna en tjänst?

Podden Sorkkia ja sarvia ger dig tips för lyckad jakt på främmande rovdjur.

Viimeisenkin vieraspedon perään