Naturvård motiverar: Över 12 000 främmande rovdjur har fångats vid Helmi-fågelvatten

Över 12 000 främmande rovdjur har fångats vid värdefulla fågelvatten inom projektet Helmi-främmande rovdjur. Enligt enkätmaterialet motiveras de frivilliga fångstdeltagarna främst av naturvårdsarbete, men också av bytet, fångstanordningarna och att göra saker tillsammans.

textKari KarhulaBild Tero Salmela
Publicerad11.6.2024

Den effektiverade fångsten av minkar och mårdhundar vid Finlands viktigaste fågelvatten fortsatte i år för tredje våren. Närmare 400 fångstdeltagare inom projektet har totalt fångat över 10 000 mårdhundar och nästan 2 000 minkar.

Projektets fångstdeltagare har satsat över 100 000 timmar av sin egna tid på fångsten. De frivilliga fångstdeltagarnas intresse och fångstiver utgör grunden för hela projektverksamheten. Ur projektets perspektiv är det särskilt intressant att ta reda på vad som motiverar dem att delta i fångstverksamheten.

Hösten 2023 genomförde projektet Helmi-främmande rovdjur en enkät bland projektets fångstdeltagare samt bland personer utanför projektet som bedriver fångst av främmande rovdjur, vilkas svar användes som referensmaterial. Målet var att ta reda på fångstdeltagarnas värderingar, attityder och synpunkter gällande fångst av främmande rovdjur. Totalt besvarade 293 personer enkäten, varav 215 var projektets fångstdeltagare.

De flesta respondenter hade lång, över tio års, erfarenhet av fångst av små rovdjur. Många hade bedrivit jakt även längre än så. (Alla respondenter n = 293).

Fångstdeltagarna är erfarna jägare

Enkätdeltagarna var mycket erfarna jägare, eftersom cirka 60 procent av respondenterna hade jagat i över 20 år. De var också aktiva i jakt på annat än små rovdjur. Särskilt hjortdjursjakt var populärt bland respondenterna.

Nästan 70 procent av respondenterna hade bedrivit fångst av främmande rovdjur i över tio år. Den mest populära fångstformen beträffande främmande rovdjur var fäll- och saxfångst.

I synnerhet Helmi-projektets fångstdeltagare var i det närmaste överens om mårdhundens skadliga inverkan. (Helmi n = 215 och övriga n = 78).

Positiva effekter på fågelbeståndet motiverar

I svaren angående vad som motiverar betonades naturvårdsaspekten. Fångsten ses som ett viktigt naturvårdsarbete, men å andra sidan vill deltagarna också få byte och gärna arbeta i grupp. Hela nio av tio svarade att de främmande rovdjurens inverkan på fågelbeståndet kraftigt ökar motivationen att delta i fångsten.

Att fungera som en del av projektet Helmi-främmande rovdjur ansågs också klart öka motivationen att avlägsna främmande rovdjur. Särskilt viktiga upplevdes de fångstanordningar som projektet erbjöd och som gör de möjligt att effektivisera fångsten i det egna området. I fångstverksamheten används över 4 000 separata fångstanordningar. Förutom minkfällor finns på objekten över 700 mårdhundsfällor, som är utrustade med larm. Till stöd för fångsten med hund har man dessutom ordnat platser med lockbete för mårdhund, vilka övervakas med hjälp av närmare 500 viltkameror.

Synpunkter på främmande rovdjur och fångsten av dem

I enkäten betonades, särskilt bland projektets fångstdeltagare, synpunkten att mårdhund och mink är skadliga för sjöfågelbeståndet. Dessutom rådde stor enighet om effektiviteten och betydelsen av fångst med hund för att avlägsna främmande rovdjur. Bakgrunden till synpunkterna kan tänkas vara de mångsidiga utbildningar som har erbjudits projektets fångstdeltagare. Dessutom har resultatet av arbetet aktivt redovisats och kommunicerats.

Fångsteffektiviteten ökar avsevärt genom att använda hund, eftersom man kan fånga fullvuxna, försiktiga individer. Totalt deltar över 350 hundar i mårdhundsfångsten på de olika objekten.

Många fångstdeltagare meddelade att de upplevde utmaningar med fäll- och saxfångsten. Nästa steg i projektet är att fokusera på ökad utbildning inom det området. Trots de identifierade utmaningarna konstaterade Helmi-projektets fångstdeltagare nästan enhälligt (94 %) att en minskning av stammarna av främmande rovdjur är möjlig i områden där man bedriver effektiv fångst.

Mårdhundstammen har börjat minska

Över 70 procent av mårdhundsbytet har fångats på de objekt som ligger söder om Tammerfors, vilket beror på den täta mårdhundstammen i södra Finland. Utvecklingen av mårdhundsbeståndet i fågelvattnen och effekterna av fångsten följs med hjälp av viltkamerabilder, både på platserna där man har lockbete åt mårdhundar och med kameror som sporadiskt placeras ut i terrängen under fåglarnas häckningsperiod. Resultaten analyseras av Åbo universitet.

Den effektiviserade mårdhundsfångsten har gett önskat resultat, även om det förekommer stora variationer mellan olika platser. Vid jämförelse av resultaten mellan våren 2022 och våren 2023 syns tydliga tecken på fångstens effekt på mårdhundstammen. Till exempel i mars minskade antalet viltkamerabilder från lockbetesplatserna med 68 procent, och skadorna som mårdhundar orsakade de konstgjorda bon som placerats ut på platserna minskade klart.

Intensivare minkfångst

I många områden har minkfångsten och fångstkunnandet minskat. Minkfångsten har effektiviserats genom att man har sökt upp livsmiljöer som är lämpliga för mink. Där har man satt ut fällor och på så sätt fått bytesmängden att mångfaldigas.

I de nordligare projektområdena, som Uleåborgsregionen och östgränsen, kan det fångas enstaka mårdhundar, medan däremot minkbytet är rikligt. Projektets största minkfångster har erhållits i Savolax-Karelen, i vars värdefulla fågelvatten över 500 minkar fångades åren 2022–2023.

Fångsten stöder återställandet av fågelvatten inom Helmi-programmet

För att trygga sjöfåglarnas häckning genomför Finlands viltcentral och Forststyrelsen avlägsnande av minkar och mårdhundar på 72 av Finlands mest värdefulla fågelvattenobjekt inom ramen för projektet Helmi-främmande rovdjur, som en del av miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets program Helmi. Projektet Helmi-främmande rovdjur, tillsammans med övriga åtgärder i Helmi-programmet, stöder särskilt återhämtningen av sjöfågelarter som har minskat, eftersom de effekter på fågelbeståndet som restaureringarna ger är otillräckliga utan ett effektivt avlägsnande av främmande rovdjur. Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland 2021–2030.

Resultaten av enkäten bland fångstdeltagarna finns på webbplatsen vieraspeto.fi (på finska).