Det är förnuftigt att inleda vaktjakten på hjort på platser där det invid vägen finns åkrar som hjortar gärna besöker och tät skog som skymmer sikten.

Använd viltdata för att rikta jakten

Oma riista har producerat en enorm mängd viltdata som är tillgängliga för alla jägare. Genom att använda världens bästa viltdata kan vi minska på viltolyckorna och viltskadorna.

Text och bilder Antti Rinne

Publicerad30.8.2022

En ny säsong för hjortdjursjakten står för dörren. Jägarna ser ivrigt fram emot nya jakter och upplevelser, men samtidigt ska vi komma ihåg att rikta jakten. I början av jaktsäsongen kan vi effektivt minska på de trafikolyckor och skador på lantbruket som hjortdjuren vållar.

SRVA-informationen på kartor

De SRVA-viltolyckor som har antecknats i Oma riista är värdefulla i början av jaktsäsongen. Varje jaktvårdsförening har SRVA-kontaktpersoner som har tillgång till jv-föreningens samtliga noteringar.

Vid ett närmare studium av anteckningarna framträder de mest olycksdrabbade vägavsnitten. I början av säsongen bör vaktjakten koncentreras till dessa platser. Ett annat sätt att granska olycksplatserna är att i Google skriva in ”Hirvieläinonnettomuudet kartalla” och använda karttjänsten som tillhandahålls av Ramboll Finland Ab.

Djurens vägval varierar eftersom valen styrs av faktorer som avverkningar, älgstängsel, jordbruk och utfodringsplatser. Likaså påverkar årstiderna; på våren och försommaren korsar viltet vägar på vissa platser, men på hösten och vintern – under viltolyckornas högsäsong – på andra platser.

Jaktföreningarna brukar känna till vilka odlingar som oftast blir utsatta för viltskador. Ett enkelt sätt att bevara det goda förhållandet till markägarna är att kontakta dem och rikta jakten i början av säsongen till de utsatta ställena. Om en markägare kontaktar ”sin” jaktförening angående hjortdjur som fördärvar odlingar bör föreningen inleda säsongens vaktande där. Det finns faktiskt jaktföreningar där man har ett dagligt schema för vitsvans- och rådjursvaktandet vid särskilt drabbade olycksplatser och åkrar.

I Oma riista finner du också SRVA:s bokförda viltolyckor.

Avskjutningsplanering effektiverar jakten

Jaktvårdsföreningarna gör varje år upp avskjutningsplaner för älg- och hjortjakten. Planen omfattar hela jv-föreningens område utan att rikta jakten till vissa jaktföreningar. Jaktföreningarna kan trots detta göra upp egna och exaktare planer som tar hänsyn till områdets särdrag. Utifrån planen går det att effektivt rikta jakten, i synnerhet i början av säsongen.

Fältinventeringarna på våren stöder också arbetet med att uppskatta djurstammarna i jaktområdet. När snön smälter och de första gröna åkrarna tittar fram, vanligen i april, är det förnuftigt av jaktföreningarna att varje år inventera samma rutter för att uppskatta storleken på hjortstammen. Vårinventeringen skapar ett utmärkt underlag för uppskattningen på lokalnivå eftersom den visar hur många djur det åtminstone finns. Resultatet kommer ofta som en överraskning eftersom det visar sig finnas fler djur än väntat. Det är förnuftigt att göra om inventeringen vid månadsskiftet augusti-september före jaktsäsongen. Då klarnar det vilka åkrar som hjortarna helst besöker.

Naturresursinstitutets förnyade datatjänst

Naturresursinstitutets förnyade datatjänst är ett hjälpmedel väl värt att använda. Du finner den på luonnonvaratieto.luke.fi > svenska. Webbplatsen ersätter den tidigare tjänsten riistahavainnot.fi. Tjänsten ger dig bland annat (utmärkta på karta) de senaste årens utbetalningar av ersättningar för skador på jordbruk och skogsbruk, och viltolyckor. Webbplatsen utvecklas och kompletteras fortlöpande.