Våtmarkerna i skick – starkare andstammar

Inom projektet SOTKA stärks andstammarna genom återställande av våtmarker. Verktygen är återställande av livsmiljöer, minskning av främmande rovdjur och måttfull jakt. Jägarnas och markägarnas naturvårdsarbete får välförtjänad uppskattning. Nu återställer vi våtmarkerna – för viltet.

textMikko AlhainenBild Jaakko Vähämäki/ Vastavalo
Publicerad28.4.2020

Sjöfåglarna är en indikator på en välmående våtmarksnatur. När sjöfåglar av många olika arter häckar på en våtmark och kullarna blir flygfärdiga, är de grundläggande sakerna i skick och naturens biologiska mångfald på lokal nivå frodas. Restaureringen av sjöfåglarnas livsmiljöer har positiva effekter även på skyddet av vattendrag och flödeshanteringen.

Majoriteten av viltsjöfåglarna häckar utanför skyddsområdena. Framtiden för de jaktbara sjöfåglarna och en hållbar sjöfågeljakt avgörs av antalet våtmarker och deras kvalitet.

 

Lämpliga objekt för restaurering söks

Målet med SOTKA-våtmarkerna är att hjälpa markägare, jaktföreningar, vattenskydds- och fågelföreningar att återställa goda livsmiljöer för sjöfåglarnas kullar.  De huvudsakliga metoderna är uppdämning och höjning av vattennivån, slåtter, röjning, bete samt reglering av vattennivån. Avsikten är att återställa minst 400 hektar under de kommande tre åren. Verksamhetsmodellen och spelreglerna kan man läsa om på www.kosteikko.fi, där man även kan lämna in sitt eget objektförslag.

För projektets våtmarker ska man förbinda sig till skötsel av objektet, fångst av små rovdjur och hållbar jakt. För att få delta i projektet förutsätts enhälligt stöd av alla områdets ägare samt övriga lokala aktörer.

Mikko, Alhainen, specialplanerare, Finlands viltcentral