Tillökning i SOTKA-våtmarkernas familj

Jaktföreningen på orten åstadkom storverk när den anlade en nästan tre hektar stor SOTKA-våtmark i Båtviken.

bilder Holtti Hakonen
Publicerad8.4.2021

Våtmarken i Båtviken anlades i mars i år i Österbotten, vid stranden av Larsmosjön i Pedersöre kommun. Våtmarken är det nionde objektet som realiseras i SOTKA-projektet, där man iståndsätter våtmarker för sjöfåglar.

Jaktföreningen spelade en framträdande roll för iståndsättningen. Bland annat packade föreningen underlaget med en maskin för skidspår så att grävmaskinen kunde köra där, och röjde trädbeståndet i området och väg för maskinen.

Av de fällda träden byggde jaktföreningen därefter en häckningsholme för fåglarna.

Jaktföreningen svarar också för jakten på de små rovdjuren, som är viktig för skötseln av våtmarken. Syftet med SOTKA-projektet är mycket riktigt att stöda och uppmuntra ortsborna att anlägga våtmarksmiljöer.

På våtmarkens västsida byggdes en dammvall med en konstruktion som reglerar vattennivån.

Båtviken gick att anlägga till ett rimligt kostnad varvid också jaktföreningens egen andel gick utan svårighet att finansiera på talko. Kostnaderna för markarbetena och materialet uppgick till nästan 5000 euro.

För sjöfåglarna

Våtmarken ska i första hand fungera som rastplats och livsmiljö för sjöfågelkullar. Dessutom effektiverar våtmarken vattenskyddet i området genom att binda näringsämnen och fasta partiklar.

Ytterligare information om projektets förverkligade objekt finner du på www.kosteikko.fi och facebook.com/sotkakosteikot.

Mjuk mark hejdar inte

På SOTKA-våtmarkernas Facebooksida finns videor som visar hur grävmaskinen smidigt tar sig fram. Våtmarken anlades på försumpad mark, som förblir mjuk året om även om vintern är sträng. Men det finns sätt att realisera objekt även om platsen skulle vara besvärlig.