Den internationella våtmarksdagen påminner oss om våtmarkernas betydelse

Den andra februari har det gått 50 år sedan Ramsar-konventionen för skydd av våtmarker undertecknades och därför firar vi nu den internationella våtmarksdagen. Här i vårt land har våtmarkerna placerats i centrum av arbetet med livsmiljöer. Finlands viltcentrals projekt SOTKA-våtmarker iståndsätter våtmarker runt om i landet för att stöda de jaktbara änderna med försvagad utveckling.

bild Mikko Alhainen
Publicerad2.2.2021

Temat för årets internationella våtmarksdag (World Wetlands Day) är våtmarkernas betydelse för tillgången på rent sötvatten. Våtmarkerna stärker vatten- och svämskyddet, och fungerar som rekreationsområden, men är framför allt viktiga för mångfalden i naturen. I synnerhet för sjöfåglarna är våtmarkerna viktiga som livsmiljö för häckningen och kullarna, och som rastplatser under vår- och höstflyttningen.

Finland har en viktig roll i arbetet med att bevara våtmarksnaturen eftersom en betydande del av de europeiska sjöfåglarna häckar här. Det grunda vattnet och vegetationen i våtmarkerna erbjuder dessutom en trivsam livsmiljö för ryggradslösa djur som i sin tur utgör en viktig proteinkälla för de växande andungarna.

Globalt räknas våtmarkerna till de mest hotade livsmiljöerna. I vårt land har våtmarker under årens lopp torrlagts, vilket betyder att anläggandet och iståndsättandet utgör aktiva insatser för att återställa våtmarksnaturen. Inom SOTKA-våtmarker -projektet har åtta våtmarker iståndsatts och i sommar ska minst 20 objekt restaureras. Minst 40 våtmarker ska iståndsättas för att stärka de försvagade andstammarna. Verksamheten är fullkomligt frivillig för markägarna som förbinder sig till ansvarsfull andjakt och fortlöpande skötsel av sina objekt.

Ramsar – internationellt våtmarksskydd

Syftet med Ramsarkonventionen, som undertecknades 1971 i Ramsar i Iran, är att skydda värdefulla våtmarker och arbeta för ett hållbart nyttjande av sådana. Finland och drygt 150 andra länder har ratificerat avtalet. I Finland finns 49 Ramsarområden som representerar myrar, fågelsjöar, havsvikar och skärgård. Bland annat de kända fågelobjekten Torronsuo, Gammelstadsviken, Limingoviken och Valsörarna-Björkögrunden är Ramsarområden.