Projektet Helmi-främmande rovdjur banar väg för omfattande avlägsnande av främmande rovdjur

Projektet har under två och ett halvt år satt sin prägel på avlägsnandet av främmande rovdjur.

textKari Karhula Bild Tero Salmela
Publicerad12.12.2023

I början av 2021 stod vi inför en ny situation. Finlands viltcentral och Forststyrelsen hade fått ett historiskt stort anslag för att avlägsna främmande rovdjur. Fångsten skulle inledas på hösten samma år.

Till varje fågelvatten där fångst skulle bedrivas behövde skaffas ungefär tio kanufällor på kort tid. På riksomfattande nivå innebar det cirka 700 fällor. Var får man tag i så många fällor på några månader, när tillverkarnas volymer är några tiotal fällor per år? Bland annat så såg utmaningarna ut inför den officiella starten av projektet Helmi-främmande rovdjur i maj 2021.

Till slut erbjöd två tillverkare fällor, och utrustningsfrågan löste sig. Snart handlade de största frågorna främst om fångstens effektivitet och uppföljningen av den, samt om motiveringen av fångstdeltagarna. Det är inga lätta frågor, men å andra sidan har projektet Helmi-främmande rovdjur framgångsrikt bidragit till utvecklingen av fångsten av främmande rovdjur. Samtidigt har det skapat realism i vad som kan och inte kan uppnås med nuvarande verksamhetsmodeller.

Finland har ett problem med främmande rovdjur som det krävs mycket kunnig arbetskraft för att övervinna. Med frivilliga insatser kan man åstadkomma mycket, men särskilt i södra Finland är det mycket utmanande att skapa mårdhundsfria områden. Lyckligtvis ökar kunnandet, och det kan hända att största delen av fångstarbetet i framtiden bör flyttas till vårsäsongen.

Framgång nås genom fångstdata och uppföljning av rovdjursstammarna

Avlägsnandet av rovdjur har nu implementerats för alla 69 ursprungliga objekt och ytterligare tre objekt inom projektet Helmi-främmande rovdjur. En betydande mängd information samlas in om fångstverksamheten varje år. Utifrån de insamlade uppgifterna är det möjligt att bedöma fångstläget och på så sätt utveckla verksamheten. Denna typ av information bör spela en nyckelroll i alla projekt med att avlägsna främmande rovdjur.

Även om fjolårsresultaten för projektet är imponerande är det årets resultat som skapar en trendkurva för fångstresultaten. Siffrorna för det andra fångståret 2023 visar med andra ord i vilken riktning stammarna av främmande rovdjur utvecklas i olika områden. Fångstresultaten under senare delen av november 2023 ger dock ett positivt besked om mårdhundstammarnas tillstånd. Mårdhundsbytet i november 2022 var cirka sju procent större än motsvarande bytesmängd år 2023.

Resultatet är en framgång ur projektets synvinkel, eftersom det ligger i linje med den mårdhundsuppföljning som genomförs av Åbo universitet och som upprepas varje vår. Enligt uppföljning baserad på utfodringsplatser minskade mårdhundsbesöken med 44 procent jämfört med 2021. Vid systematiskt slumpmässigt kameraurval var motsvarande minskning 39 procent. Minskningen av mårdhundsstammarna till följd av fångsten är tydligare märkbar på våren, eftersom ett yttre migrationstryck ökar mårdhundarnas rörelser till målområdena på hösten. Mot bakgrund av de aktuella resultaten verkar det som att beståndet är på väg att minska.

Nya fynd

Projektet ser ut att ha effekt på stammarna av främmande rovdjur, men samtidigt har helt nya observationer gjorts om mårdhundens beteende. I samband med den övriga verksamheten har inventering av mårdhundar med hjälp av drönare utrustad med värmekamera testats, och det har visat sig att alla mårdhundar inte alls besöker åtlarna vid objektvattendragen under hösten. Istället håller de till i vassruggarna och kan på så vis undvika att bli fångade. I synnerhet på hösten är förhållandena för fångst av mårdhundar i vass extremt utmanande. Syftet är att lösa problemet med hjälp av vårfångst.

Skyddet av fågelvattnen fortsätter

Trots att man testar och uppfinner nya anordningar ligger kärnan i minskandet av främmande rovdjur i fångsten som sker på basnivå, vilken utgör grunden för hela verksamheten. Lyckligtvis har verksamhetens framtid säkrats genom ett uppföljningsprojekt med start i början av 2024.

Att avlägsna främmande rovdjur är ett utmanande arbete i vilket det är svårt att nå framgång. Dessutom går resultatet av arbetet snabbt förlorat när fångsterna avbryts. Trots detta är resultaten i Finlands mest värdefulla fågelvatten mestadels positiva vad gäller främmande rovdjur, och för detta får vi tacka alla projektets nästan 400 fångstdeltagare. Arbetet fortsätter.

Projektet Helmi-främmande rovdjur fortsätter

  • Projektet Helmi-främmande rovdjur stöder tillsammans med Livsmiljöprogrammet Helmis övriga åtgärder sjöfågelbeståndets återhämtning. I projektet fångas de invasiva främmande arterna mink och mårdhund, på 72 värdefulla fågelvattenobjekt.
  • Målet med fångstarbetet är att med hjälp av utbildade fångstgrupper effektivisera fångsten av främmande rovdjur till en sådan nivå som gör att stammarna av främmande rovdjur minskar och sjöfåglarnas ungproduktion ökar.
  • Projektet startade i maj 2021 och finansiering är beviljad fram till utgången av 2023. Jord- och skogsbruksministeriet har finansierat fångsten med 2,5 miljoner och miljöministeriet med 1,8 miljoner euro.
  • Projektet har förlängts och kommer att pågå till slutet av 2024. Med uppföljningsprojektet säkras den nuvarande fångsten av främmande rovdjur och målet är att vidareutveckla fångstverksamheten utifrån resultaten från 2023.
  • Information om fångst av mink och tvättbjörn på vieraspeto.fi.