Vårens För viltet har utkommit

I det nya numret av nättidningen För viltet koncentrerar vi oss på förvaltningen av sjöfåglarna, hjortdjuren och vargen. Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä begrundar viltkoncernens framtid via ungdomsarbetet.

Publicerad28.4.2020

I ledaren berättar vilthushållningschef Jarkko Nurmi om det gränsöverskridande samarbete mellan olika förvaltningsgrenar om skötseln av livsmiljöer som krävs för bland annat SOTKA-projektet som drivs av jord- och skogsbruksministeriet.

– Vi har länge saknat ett samarbete mellan viltförvaltningen, miljöförvaltningen och grupperna av naturvänner för den finska naturens bästa, konstaterar Nurmi.

Inom projektet iståndsätter vi våtmarker och jagar mink och mårdhund för att gynna mångfalden i naturen och bland de jaktbara fåglarna. Dessutom presenterar För viltet hjortdjursprojekten som handlar om att utveckla förvaltningen av stammarna och utnyttja viltet som en ekonomisk resurs. Vi presenterar också projektet VargLIFE som handlar om att förbättra samexistensen mellan människa och varg.

För viltet är en öppen publikation som ges ut av Finlands viltcentral för intressegrupperna. Tidningen berättar om förvaltningsplanerna för viltet; om deras bakgrund och hur de framskrider. Även viltpolitiska aktualiteter behandlas.

Läs mera på För Viltet