Om det inträffar flera jaktolyckor går det att koppla ihop dem till en temautredning, säger Veli-Pekka Nurmi.
Jaktolyckorna

Olycksutredningscentralen överväger att inleda utredning

– Det är viktigt att samtliga som rör sig ute i naturen kan göra det riskfritt i samma skog, understryker professor Veli-Pekka Nurmi, direktör för olycksutredningscentralen.

Text Tero Kuitunen Bild Roope Ruohonen

Publicerad2.7.2021

Tidigare var det sällsynt med allvarliga jaktolyckor, men i höstas inträffade flera allvarliga sådana där de berörda inte följde reglerna för säker vapenhantering.

– Med anledning av höstens olyckor är det viktigt att vi fäster särskild uppmärksamhet vid jaktsäkerheten, både inom viltförvaltningen och bland samtliga jägare.

På grund av olyckornas allvarliga konsekvenser övervägde Olycksutredningscentralen i höstas att inleda en utredning, men ansåg då att olyckorna var enstaka händelser som inte överskred utredningströskeln.

– Höstens jaktolyckor signalerade ändå att vi bör ägna saken särskild uppmärksamhet, konstaterar Nurmi.

Likartade olyckor en väckarklocka

Olycksutredningscentralen utreder enskilda olyckor för att kunna höja den allmänna säkerheten. Centralen har dock befogenheter att undersöka flera likartade olyckor som en temautredning.

– Centralen är särskilt intresserad av fall där offret är en utomstående, berättar Nurmi och fortsätter:

– Under nästa jaktår kommer centralen att följa med de olyckor och tillbud som inträffar och vid behov utreda dem. Om det inträffar flera jaktolyckor går det att koppla ihop dem till en temautredning.

Med ökad säkerhet som syfte

– Vid en utredning är det väsentligt att sammanställa en översikt över tidigare jaktolyckor. Jag vill också betona att det enda syftet med en utredning är att höja säkerheten, understryker Nurmi.

Envar jägare bör nu syna sin egen inställning till vapensäkerheten och vid behov repetera de fyra reglerna.

– Tryggandet av jaktsäkerheten handlar om grundläggande fakta, det vill säga hur jägaren hanterar sitt gevär och att han vet vad han skjuter på, avrundar direktören för Olycksutredningscentralen, Veli-Pekka Nurmi.

Olycksutredningscentralen

Olycksutredningscentralen (OTKES) är ett ämbetsverk som verkar i anslutning till justitieministeriet. Centralen utför sina uppgifter självständigt och oberoende. Om centralens uppgifter och befogenheter stadgas i Lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser. Centralen har befogenheter att i praktiken undersöka vilken allvarlig olycka som helst eller tillbud. Syftet med centralens undersökningar är att höja säkerheten och förebygga nya olyckor, inte att klarlägga rättsligt ansvar. För centralens utredande tjänstemän gäller ett lagstadgat förbud mot att vittna i domstol.

Vid en säkerhetsutredning ska händelseförloppet, orsaker och följder samt räddningsinsatserna och myndigheternas åtgärder klarläggas. Vid utredningen ska särskilt klarläggas om säkerheten i tillräcklig utsträckning har beaktats i den verksamhet som har lett till olyckan samt vid planeringen, tillverkningen, byggandet och användningen av de anläggningar och konstruktioner som har orsakat eller har drabbats av olyckan eller tillbudet. Dessutom ska det utredas om ledningen, övervakningen och inspektionen har ordnats och skötts som sig bör. Vid behov ska det också utredas om det eventuellt finns brister i gällande bestämmelser och föreskrifter om säkerheten och myndigheterna.

När beslutet om att inleda en utredning fattas tar centralen hänsyn till bland annat olyckans allvarlighet och sannolikheten för en upprepning. Även olyckor eller tillbud med lindrigare konsekvenser kan utredas om centralen bedömer att en utredning kan ge viktig information som höjer den allmänna säkerheten och förebygger olyckor. Utredningen sammanställs till en rapport med säkerhetsrekommendationer till berörda myndigheter och övriga aktörer. Det hör till centralens lagstadgade uppgifter att följa upp hur givna rekommendationer följs.

Vapensäkerhetens 4 regler

1. Alla vapen är alltid laddade

Anta aldrig att ett vapen är oladdat. Börja alltid med att kontrollera vapnet och följ därefter de övriga reglerna.

2. Rikta aldrig vapnet mot någonting som du inte tänker skjuta på

Med ett skjutvapen får man enbart sikta på sådant som man är beredd att skjuta på, även om man inte tänker skjuta. Att vapnet är oladdat är ingen ursäkt (se regel 1).

3. Håll inte fingret på avtryckaren

Ett vapen avfyrar inte sig självt; det är någon som avfyrar skottet. Håll fingret utanför varbygeln ända tills du ser målet i siktet.

4. Var säker på målet

Skjut inte på någonting oidentifierat. Skjut inte på skuggor, ljud eller silhuetter om du inte kan se målet tydligt. Kontrollera kulfånget så inte en kula som passerar genom målet eller hagel som inte träffar orsakar fara.