Lagar och licenser

Ersättning av hundskador orsakade av rovdjur

Det är ofta varg som ligger bakom hundskador orsakade av stora rovdjur, men också björn, lodjur och järv orsakar skador. Ersättning söks oftast för hundar som dödats, men även veterinärkostnader kan ersättas.

Text Jaakko Alalantela och Harri Norberg Bild Jaakko Alalantela

Publicerad10.5.2021

I viltskadelagen föreskrivs om ersättning av skador orsakade av stora rovdjur. För hundar gäller i synnerhet 12 § i nämnda lag. I paragrafen anges i vilka fall skada på hund som orsakats av ett stort rovdjur kan ersättas. Enligt 1 mom. 1 punkten i paragrafen kan en skada ersättas i det fall att hunden när skadan inträffade har befunnit sig i kontrollerade förhållanden på ägarens eller innehavarens gård eller i dennes trädgård eller annars i ett för hunden avsett utrymme.

I jaktsituationer tolkas 1 mom. 2 punkten i 12 §, i vilken konstateras att en skada kan ersättas om hunden när skadan inträffade under, med hänsyn till jaktformen, kontrollerade förhållanden har använts för jakt, eller någon annan jämförbar uppgift.

Ersättning betalas inte för skada som ett jagat, stort rovdjur i samband med jakt orsakar en hund som används vid jakten.

Prov- eller tävlingsresultat höjer ersättningsvärdet

De värden som ersätts föreskrivs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet (JSM). Det grundläggande värdet för renrasiga hundar är 1 600 euro och för blandrashundar 800 euro.

Till det grundläggande värdet adderas 2 500 euro i det fall att en minst 1,5 år gammal hund anses vara skolad för jakt eller andra bruksändamål. Ett karaktärs- eller beteendetest med godkänt resultat höjer värdet med 200 euro och en genomförd hälsoundersökning med 500 euro.

Hundens prov- eller tävlingsresultat höjer ersättningsvärdet. Till exempel för första brukschampionat höjs ersättningen med 3 000 euro och för finskt championat med 1 600 euro. Därtill höjs ersättningsvärdet för internationellt brukschampionat eller championat med 1 000 euro. Om hunden inte har tilldelats titeln champion eller brukschampion, men har fått pris i rasspecifikt prov, kan värdet höjas med 500 euro per godkänt resultat (högst fyra resultat noteras). Utställningsresultat kan höja värdet med 100–900 euro.

De verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur föreskrivs i JSM:s förordning (834/2018).

Om en hund överlever en attack av ett stort rovdjur och behöver veterinärvård, och ersättningsvärdet överstiger 170 euro, kan alla vårdkostnader som orsakas av rovdjursattacken ersättas till sitt fulla belopp. Om den skadelidande får ersättning på basis av försäkring eller annan lagstiftning, dras ersättningsbeloppet av från det värde staten ersätter.

Exempel på ersättningsvärden för hundar

• Renrasig jakthund, inga prov- eller utställningsresultat: 4100 euro

• Renrasig jakthund, FIN BCh, utställning UTM: 7300 euro

• Renrasig jakthund, FIN B & UCh, hälsoundersökning: 9200 euro

Registreringsbevis viktigaste dokumentet

Kuhmos landsbygdssekreterare Susanna Eskola redogör för hur hundens värde fastställs.

– Grundvärdet vid ersättning utgår från om hunden är renrasig eller blandras. Det viktigaste dokumentet är registreringsbeviset, utifrån vilket hundens uppgifter kan kontrolleras i Kennelklubbens avelsdatasystem. Där framgår hälso-, prov- och tävlingsresultat.

Trots att resultaten finns i avelsdatasystemet, rekommenderar Eskola att man bifogar kopior av dem till ersättningsansökan. Vid händelse av skada behövs kvitton och besöksspecifikation från veterinären, i vilken konstateras att skadorna är orsakade av ett stort rovdjur.

– Av besöksspecifikationen ska också framgå köp av mediciner och behov av tillbehör, preciserar Eskola.

Ersättningarna fås numera snabbt

Ersättningen för en död hund var år 2020 i snitt cirka 4 500 euro, medan ersättningen för veterinärmedicinska vårdkostnader för en skadad hund var cirka 300 euro.

Enligt Kennelklubbens styrelsemedlem Esa Kukkonen ersätts hundskador orsakade av stora rovdjur nuförtiden snabbt.

– Utbetalningarna görs i allmänhet inom två månader. Det är en stor förbättring.

Kukkonen konstaterar också att ersättningssummorna har varit i enlighet med det som anges i förordningen.

– Ersättningssumman höjs avsevärt när hunden har registrerade resultat från utställningar och prov. Å andra sidan är varje skada en skada för mycket, och inga pengar kan ersätta en förlorad jaktkamrat.

Kukkonen hänvisar till ändringen i viltskadelagen våren 2019, före vilken ersättningen för alla skador orsakade av stora rovdjur utbetalades först på våren året efter att skadan inträffat. Dessutom betalades ersättningar i sitt fulla belopp endast om de anslag som anvisats för ersättningarna i statsbudgeten räckte till. Från och med år 2020 har djur- eller lösöresskador orsakade av stora rovdjur ersatts genast och till fullt belopp efter utförd terränggranskning och behandling av ersättningsansökan.

Uppgifterna grundar sig på uppgifter från viltskaderegistret den 24 mars 2021. I statistiken har beaktats döda och skadade hundar. Vid skador orsakade av björn och järv dog hunden nästan alltid. Vid ersatta skador orsakade av varg dog hunden i 80 procent av fallen. Vid hundskador orsakade av lodjur däremot överlevde över hälften av hundarna.

 

Uppdatering 18.5.2021 kl 11. Felaktig information tagits bort om ersättande av veterinärkostanader vid dödsfall av hund.