Helmiprojektet mot de främmande rovdjuren fick en fortsättning

Helmiprojektet mot de främmande rovdjuren engagerar ungefär 400 jägare som är specialiserade på mink- och mårdhundsfångst, fördelade på 72 värdefulla fågelvatten runt om i landet. Projektet har nu fått en fortsättning.

Bild Tomi Nevalainen

Publicerad2.11.2023

Det ursprungliga projektet inleddes våren 2021 och upphör med utgången av innevarande år. Fortsättningen ska pågå till utgången av 2024. 

Projektet drivs av Finlands viltcentral och Forststyrelsen, och handlar om att eliminera de främmande rovdjuren mink och mårdhund för att underlätta sjöfåglarnas häckning. Under fjolåret fångades nästan 700 minkar och drygt 4000 mårdhundar. 

Sammanlagt gjordes under fjolåret 48 150 timmar elimineringsarbete, det vill säga 26,76 manår. 

De imponerande fångstinsatserna börjar också visa sig i uppföljningarna. Enligt de preliminära resultaten som forskarna på Åbo universitet har kommit fram till verkar i synnerhet mårdhundarna ha blivit färre på flera Helmiobjekt. Men trots jägarnas hårda arbete kommer elimineringen av rovdjuren att kräva uthållighet på lång sikt.   

Resultaten kommer att bli ännu bättre efter hand som den effektiva jakten fortsätter. 

Resultaten av elimineringarna och Helmi-iståndsättningarna kommer förhoppningsvis att visa sig i fågellivet under de närmaste åren. 

En fortsättning på fortsättningen?

Med fortsättningen som inleds vid årsskiftet säkrar vi den nuvarande rovdjursjakten. Vi ska också vidareutveckla verksamheten utifrån årets resultat. Under nästa år ska vi dessutom utreda förutsättningarna för en fortsättning på fortsättningen som skulle löpa under den nuvarande regeringsperioden. Syftet med den skulle vara att säkra kontinuiteten för verksamheten. 

I det nya regeringsprogrammet betonas kostnadseffektiviteten i naturvården.  Helmiprojektet passar därför som hand i handske eftersom det bygger på frivillighet. Tack vare detta betalar sig projektet tillbaka 1,5 gånger per år. Utan aktiva och kunniga smårovdjursjägare vore en projekthelhet som den här inte ens möjlig. För detta är samtliga deltagande jägare värda ett stort tack!

Helmiprojektet mot de främmande rovdjuren ingår i Helmiprogrammet för livsmiljöer som drivs av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Syftet med programmet är att trygga mångfalden i landets natur och i det här fallet i synnerhet för de hotade sjöfåglarna.