Försvarsutskottet kräver fler skjutbanor

Publicerad4.5.2023

Enligt utlåtandet som försvarsutskottet gav den 28 februari (PuVL 16/2022 vp) har försvarsmakten 36 skjutbanor medan det finns cirka 670 civila skjutbanor. Antalet civila banor har minskat drastiskt; så sent som på 90-talet fanns det uppskattningsvis 2000 till 2500 sådana. Som en jämförelse kan nämnas att det i Sverige finns cirka 3000 skjutbanor. 

I vårt land drivs skjutbanorna av jakt- och skytteföreningar, reservistföreningar och jaktvårdsföreningar. Jägare och reservister tränar på samma banor.

Enligt utlåtandet har försvarsmakten intensifierat sin övningsverksamhet rejält sedan kriget i Ukraina började. Repetitionsövningar, frivilliga övningar i försvarets regi och  

frivilliga landsförsvarskurser hålls i större omfattning än förut. Även Natomedlemskapet innebär en ökad utbildningsverksamhet i vårt land. 

Utskottet betonar att skjutbanorna kommer att användas avsevärt mycket mera än förut och att det därför är ett absolut måste att öka antalet skjutbanor. 

Enligt försvarsutskottets utlåtande bör antalet skjutbanor ökas till 1 000 och i nästa regeringsprogram bör vi skyndsamt införa tvärförvaltningsmässiga åtgärder för att nå dit så fort som möjligt. 

Du finner försvarsutskottets utlåtande (på finska) på riksdagens webbplats: www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PuVL_16+2022.aspx