Miljötillstånden för skjutbanor bör göras smidigare

Kolumn
Janne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske
Publicerad9.11.2023

Till viltförvaltningens viktigaste uppgifter hör att jobba för en säker och etisk jakt. Till det grundläggande hör att jägarna övar skytte och säker vapenhantering. Nätverket av skjutbanor måste vara tillräckligt tätt för att avstånden till träningen ska förbli rimliga. På samma banor tränar både jägare, sportskyttar, reservister och myndigheter som polisen. Goda träningsmöjligheter utgör en styrka för landsförsvaret i ett glest bebott land.  

I vårt land drivs skjutbanorna av allmännyttiga och icke-vinstdrivande föreningar som fungerar på frivillig bas med knappa ekonomiska resurser. 

Det är viktigt att ha kontroll på miljökonsekvenserna, men de avfyrade blykulorna blir tryggt deponerade i sandvallen.  

Det bekymmersamma är att 259 skjutbanor fortfarande inte har beviljats tillstånd. Jord- och skogsbruksministeriet har finansierat ett projekt för miljötillstånd för skjutbanor som inleddes för tre år sedan. Tack vare projektet har vi redan åstadkommit en avsevärd minskning av utglesningen av nätverket av skjutbanor. 

Beklagligtvis har det under projekttiden framkommit att det inte alltid räcker till med en proffsig ansökan för att tillstånd ska beviljas. Problemen beror ofta på att lagstiftningen om miljöskydd och skjutbanebuller är föråldrad och har rum för tolkningar. Av oklar anledning har miljöministeriets och miljömyndigheternas tillståndsprocesser inneburit oskäliga svårigheter för verksamheten på många skjutbanor. 

Lyckligtvis innehåller regeringsprogrammet löften om förbättringar. Regeringen ska trygga skjutbanornas verksamhet och gynna anläggandet av nya banor, och göra detta med hänsyn till regionala behov och eventuella lagstiftningsbehov. Hänsyn ska också tas till behoven hos landsförsvars-, reservist-, sportskytte- och jägarorganisationerna, och myndigheternas behov. Vi ska göra miljötillståndsprocesserna och lagstiftningen kring skjutbanorna smidigare. Regeringen siktar på ett tusental utomhusbanor vid utgången av innevarande decennium.  

Om din skjutbana saknar miljötillstånd ska ni inte stänga den utan kontakta sportskytteförbundets expert på miljötillståndsprojektet. Av honom får ni råd om vad som är klokast att göra. Inte slå handskarna i bordet, alltså!