Förslaget till blybegränsning framskrider

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s vetenskapliga kommittéer stöder förslaget till en begränsning av blyet vid jakt, sportskytte och fiske.  Förslaget fortsätter nu till EU-kommissionen och medlemsstaterna.

Text Europeiska kemikaliemyndigheten  Bild Tero Kuitunen

Publicerad5.5.2023

Enligt förslaget skulle försäljningen och användningen av blyhagel förbjudas efter en fem år lång övergångsperiod. Förslaget innehåller en option för fortsatt blyanvänding vid sportskytte för att internationella idrottare med licens ska kunna delta i tävlingar. I såfall bör utsläppen i miljön minimeras. I sitt utlåtande föreslog kommittén som svarar för kemikaliemyndighetens socioekonomiska analys (SEAC) att övergångstiden för jakten kunde förkortas eftersom det inte råder någon brist på blyfria hagelalternativ inom EU.

Jakt med finkalibriga blykulor skulle bli förbjudet efter fem år medan grovkalibriga kulor skulle tas ur bruk efter en 18 månader lång övergångstid. För de finkalibriga kulornas del bör de alternativa materialens lämplighet kontrolleras innan förbudet träder i kraft. 

Användningen av bly vid säljakt och i helmantlade kulor skulle få fortsätta. För säljakt behöver jägaren dock tillstånd av medlemsstaten. Likaså bör användningen av helmantlad ammunition vara tillåten nationellt.

För sportskyttets del kunde blykulor vara fortsatt tillåtna om skjutbanan har kulfång eller ”best practice”-sandfång. Platsens belägenhet ska anmälas till de nationella myndigheterna och banans ägare ska kontrollera att det inte bedrivs jordbruk där. 

Intressegruppernas syn på saken

Kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté (RAC) och SEAC fattade i slutet av fjolåret ett beslut om bedömningen av begränsningsförslaget. Kommittéerna gick igenom samtliga kommentarer och fakta som de hade fått in i ärendet. Kommentarerna kom från både jägar-, sportskytte- och miljöorganisationer. 

Förslagens konsekvenser för skjutbanorna

Behovet av att uppdatera skjutbanor så de uppfyller kraven i förslaget varierar i medlemsländerna beroende på vilka bestämmelser som redan gäller. SEAC anser att en femårig övergångstid ska räcka till för att uppfylla kraven.

Försvarsmaktens och övriga myndigheternas skjutbanor står utanför begränsningsförslaget. Inkluderade är bland annat de civila banor som används av reservister. 

Förslagets konsekvenser för tillgången på blyhaltig ammunition

I sitt utlåtande kom SEAC fram till att begränsningsförslaget inte påverkar tillgången på blyhaltig ammunition för myndighetsbruk. Det här innebär att försvarsmakten, polisen och tullen fortssättningsvis skulle ha tillgång till sådan.  

Motiveringen är att förslaget inte inkluderar militärt eller annat myndighetsbruk av blyhaltig ammunition, och tillåter fortsatt användning av sådan för sportskytte. Alltså fortsätter tillverkningen av blyhaltig ammunition och patronindustrin bevarar förmågan att hastigt svara på en akut ökad efterfrågan vid en konflikt. Slutsatsen utgår visserligen från att mängden blyhaltig ammunition som används vid sportskytte inte drastiskt minskar.  

Kemikaliemyndighetens arbete bildar underlag för beslutsfattandet

EU-kommissionen mottog ECHA:s förslag och kommittéernas utlåtande i februari i år. Nu ska kommissionen bedöma behovet av en begränsning som omfattar hela EU. 

Om kommissionen besluter att lägga fram lagförslaget om en begränsning av blyet vid skytte ska samtliga medlemsstater höras och därefter rösta. EU-parlamentet och EU-rådet ska bedöma lagen innan den kan godkännas.