Forskning

Älg och hjort fälls allt oftare med blyfria kulor

Det blir i rask takt allt vanligare att jägarna laddar med blyfria jaktpatroner. För drygt femton år sedan (2005) fälldes uppskattningsvis 17 % av älgarna med blyfritt, men 2020 var de blyfria patronerna på klövdjursjakt uppe i nästan hälften (49 %).

Text Jani Pellikka, Jari Pigg och Jussi Partanen  Bild Tero Kuitunen

Publicerad30.8.2022

Hösten 2021 laddade cirka 46 procent av deltagarna i en älgjakt med blyfritt. Motsvarande andel för hjortjägarna var 52-53 % och för rådjursjägarna 47-49 %.

Vanligast med blyfritt på älgjakt var det i Södra Savolax (57 %), Egentliga Finland (55 %) och Mellersta Finland (53 %). Ovanligast var det i Lappland (32 %), Kajanaland (33 %) och Kust-Österbotten (35 %). I kärnområdet för vitsvanshjorten i sydvästra Finland var det vanligast med blyfritt i Södra Tavastland där 57 procent av hjortjägarna laddade med blyfria patroner.

Den typiska blyfria jägaren är 25-49 år och jagar flera olika klövdjur. En annan typisk användargrupp består av jägare som hämtar sin information i jaktaffären eller läser forskningsrapporter om patroner. De som oftast laddade med blyfritt hörde till ett jaktsällskap där inställningen till de blyfria patronerna var positiv. Jägarnas utbildning, kön eller boendemiljö hade ingen nämnvärd inverkan.

Attityderna avgör

En majoritet (61 %) av klövdjursjägarna förhöll sig i princip positivt till en minskning av bly som kontaminerar människoföda. En majoritet (59 %) var helt eller delvis av den åsikten att deras jaktsällskap eller jaktkamrater var positivt inställda till den blyfria ammunitionen.

Åsikterna verkade snarare gå isär beträffande metoderna för hur exponeringen för blyet skulle bekämpas. 45 % av klövdjursjägarna ansåg att ett förbud mot blyhaltiga kulor skulle vara bra för hälsan hos dem som konsumerar viltkött. Bara sex procent av dem som enbart använder blyhaltig ammunition och 13 procent av dem som enbart använder blyfritt var beredda att helt förbjuda de blyhaltiga kulorna på skjutbanor och jakt. En majoritet av skyttarna ville använda upp de blyhaltiga jaktpatroner som de redan hade köpt, det vill säga att de motsatte sig ett förbud. Ungefär 6 % bedömde att deras gevär eller pipan skulle försvåra en övergång till blyfri ammunition.

Och sedan?

Enligt den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s förslag skulle man under de närmaste åren kunna förbjuda försäljningen och/eller användningen av blyhaltiga kulor och hagel inom EU. Men oavsett eventuella framtida regleringar blir det vanligare i vårt land att ladda med blyfritt. En majoritet av dem som svarade på enkäten (56 %) tänkte använda sådan ammunition vid klövdjursjakt under jaktåret 2022-2023. Ungefär var femte av dem som i dagsläget använder enbart blyhaltiga patroner övervägde att byta patrontyp.

Så här gjordes undersökningen

Webbenkäten riktades till de nästan 33 000 jägare som under 2021 gjorde fällningsanmälan för klövdjur. Drygt 14 400 svarade. De ombads uppge med hurdan patron fällningarna hade gjorts eller vilket patronslag som huvudsakligen hade använts på klövdjursjakten.

Vi ställde också frågor om hur jägarna skaffade sig information om patronerna och om deras uppfattningar och erfarenheter av patrontyperna.

Bakom enkäten står ett projekt om jaktammunition som drivs av Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och Finlands jägarförbund. Resultaten publiceras i sin helhet i publikationsserien Suomen Riista i slutet av innevarande år.