Ehdotus lyijyn rajoittamisesta etenee

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tieteelliset komiteat kannattavat ehdotusta rajoittaa lyijyn käyttöä metsästyksessä, urheiluammunnassa ja kalastuksessa. Rajoituksesta päättävät seuraavaksi Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot.

Teksti Euroopan kemikaalivirasto Kuva Tero Kuitunen

Julkaistu2.5.2023

Ehdotus kieltäisi lyijyhaulien myynnin ja käytön viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Ehdotus sisältää option jatkaa lyijyhaulien käyttöä kilpaurheilussa, jotta kansainväliset lisenssiurheilijat voisivat osallistua kilpailuihin. Tällöin päästöt ympäristöön tulisi minimoida. Lausunnossaan ECHA:n sosioekonomisesta analyysistä vastaava komitea (SEAC) ehdotti, että metsästyksessä siirtymäkautta voitaisiin lyhentää, koska lyijyvapaita haulivaihtoehtoja on EU:ssa laajalti saatavilla.

Metsästys pienikaliiperisilla lyijyluodeilla kiellettäisiin viiden vuoden kuluttua, kun taas suurikaliiperiset luodit poistettaisiin käytöstä 18 kuukauden siirtymäajan jälkeen. Pienikaliiperisten luotien osalta vaihtoehtoisten materiaalien soveltuvuus olisi tarkistettava ennen kiellon voimaantuloa.

Lyijyn käyttö hylkeenpyynnissä ja kokovaippaluodeissa voisi jatkua. Hylkeenpyyntiä varten metsästäjä tarvitsee kuitenkin jäsenvaltion luvan. Myös kokovaippaluotien käytön tulee olla sallitua kansallisesti.

Urheiluammunnassa lyijyluotien käyttö voisi jatkua, jos ampumaradalla on luotiloukut tai ”best practice” -hiekkaloukut. Alueen sijainti on myös ilmoitettava kansallisille viranomaisille, ja ratojen omistajien on varmistettava, ettei kyseisessä paikassa ole maataloustoimintaa.

Sidosryhmien näkemykset

Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea (RAC) ja SEAC saivat rajoitusehdotuksen arvioinnin päätökseen vuoden 2022 lopussa. Komiteat kävivät läpi kaikki kuulemisten aikana saadut kommentit ja tiedot. Kommentteja saatiin niin metsästys- ja ampumayhteisöiltä kuin ympäristöjärjestöiltä.

Ehdotuksen vaikutukset ampumaradoille

Tarve päivittää ampumaratoja vastaamaan ehdotuksen vaatimuksia vaihtelee kussakin jäsenvaltiossa. Tähän vaikuttavat eri maiden jo voimassa olevat säännökset. SEAC uskoo, että viiden vuoden siirtymäaika vaatimusten täyttämiseksi on riittävä.

Asevoimien ja muiden viranomaisten radat ovat rajoitusehdotuksen ulkopuolella. Mukana ovat esimerkiksi reserviläisten käyttämät paikalliset siviiliradat.

Ehdotuksen vaikutus lyijyammusten saatavuuteen 

SEAC tuli lausunnossaan johtopäätökseen, ettei rajoitusehdotus vaikuta lyijyammusten saatavuuteen viranomaiskäytössä. Tämä tarkoittaisi sitä, että lyijyammuksia olisi edelleen saatavana armeijan, poliisin ja tullin käyttöön. 

Perusteluna on, että ehdotus ei kata lyijyammusten sotilaallista tai muuta viranomaiskäyttöä ja se mahdollistaa lyijyluotien käytön jatkamisen urheiluammunnassa. Näin ollen lyijyammusten tuotanto jatkuu ja ammusteollisuus pystyy vastaaman kysynnän äkilliseen lisääntymiseen esimerkiksi konfliktitilanteessa. Tämä johtopäätös tosin olettaa, ettei urheiluammunnassa käytetyn lyijyn määrä merkittävästi vähene.

Kemikaaliviraston työ muodostaa perustan päätöksenteolle

Euroopan komissio vastaanotti ECHA:n ehdotuksen ja komiteoiden lausunnon helmikuussa 2023. Nyt komissio arvioi, onko EU:n laajuinen rajoitus tarpeen. 

Jos komissio päättää esittää lakia lyijyn rajoittamiseksi ammunnassa, se kuulee kaikkia EU:n jäsenvaltioita, jotka äänestävät päätösehdotuksesta. Ennen kuin laki voidaan hyväksyä, Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto arvioivat sitä.