Ersättningarna för skogsskador orsakade av hjortdjur har minskat

Markägarna ersätts med cirka 0,7 miljoner euro för skogsskador som värderades under fjolåret. Summan har minskat under de senaste åren. Medlen som används för ersättningarna tas från jaktvårdsavgifterna.

Bild Asko Hämäläinen
Publicerad17.2.2022

Finlands skogscentral meddelade att färre ersättningar än under tidigare år betalas ut. Ersättningarna betalas ut till skogsägarna under februari.

På landskapsnivå betalades den klart största summan i fjol ut i Norra Österbotten, följt av Kajanaland och Lappland. De minsta ersättningarna betalades ut i landskapen Mellersta och Södra Österbotten samt i landskapet Österbotten.

Bedömningsgrunderna ändrades 2017, vilket ledde till en kraftig ökning av ersättningarna. De nådde ett maximum på nästan två miljoner euro år 2018. Sedan dess har ersättningssumman minskat klart; 2020 låg den på cirka 1,3 miljoner och i fjol på cirka 0,7 miljoner.

I Finland har vi ett speciellt system där privata markägare ersätts för skador orsakade av licensbelagda hjortdjur. Ersättningarna motsvarar dock inte totalkostnaden för hjortdjursskadorna. Enbart privata markägare kan beviljas ersättning. Skador under 170 euro ersätts inte. Inte heller ansöker alla markägare om ersättning.

Största delen av hjortdjursskadorna på skog uppstår på vintern. Våren efter snösmältningen är därför en bra tid för skogsägarna att granska läget i sina skogar och vid behov anmäla skadorna till Skogscentralen.

Ytterligare information om hur du ansöker om ersättning finner du på Finlands skogscentrals webbplats.