En strategi för viltfåglar i hägn och ansvarsfull sjöfågeljakt

Publicerad29.6.2022

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en strategi som ska skapa en grund för uppfödningen av viltfåglar i hägn och en hållbar utveckling av den ansvarsfulla sjöfågeljakten. Arbetsgruppen ska också utvärdera olika tillvägagångssätt för att implementera EU:s biodiversitetsstrategi för de jaktbara sjöfåglarna. I arbetsgruppen företräds viltcentralen av vilthushållningschef Jarkko Nurmi och kommunikationschef Klaus Ekman. Som sakkunnig sekreterare fungerar specialplanerare Mikko Alhainen.

Strategiarbetet inleds under innevarande år och verkställs med början nästa år. Arbetet är fördelat på två skeden.

1) Ansvarsfull sjöfågeljakt

Vi formar en lägesbild och bedömer regleringsalternativens konsekvenser och effektivitet i förhållande till EU-målsättningarna. Därefter föreslår vi åtgärder och ändringar i bestämmelserna som ökar jakt- och viltvårdsmetodernas ekologiska hållbarhet och gör dem mera etiska och ansvarsfulla. Arbetsgruppen drar även upp riktlinjer för användningen av föda som lockbete vid sjöfågeljakt. För jaktåret som börjar inom kort bereds inga begränsningar.

2) Uppfödning av viltfåglar i hägn

Vi formar en lägesbild av nuläget för uppfödningen av viltfågel i hägn med tillhörande närings- och hobbyverksamhet. Utifrån denna bedömer vi riskerna för viltfåglarnas hälsa och välfärd. Arbetsgruppen fastställer nationella riktlinjer för hur uppfödningen av viltfågel i hägn kan utvecklas hållbart och föreslår sådana åtgärder och bestämmelseändringar som detta kräver.

Från utfodring till vård av livsmiljöer

För dem som avser att utfodra sjöfåglar i jaktsyfte under det inkommande jaktåret rekommenderar Finlands viltcentral måtta med spannmål och i synnerhet med avskjutningen vid utfodringsplatserna.

Iståndsättningen och vården av livsmiljöer stöder sjöfågelstammarna. Den tid som jägarna lägger på viltvårdsarbete bör flyttas från utfodring till jakt på små rovdjur och iståndsättning av fågelkullarnas livsmiljöer.