Vårvintersysslor

Vi vinterutfodrar viltet med stort hjärta och slutför på vårvintern det som vi inledde på hösten. Det är också tid att hänga upp nya fågelholkar och serva de gamla.

Bilder Tero Salmela och Antti Saarenmaa

Publicerad15.3.2022

Vårvintern är en avslappnad tid för jägaren. Den livligaste jakttiden är förbi och det är dags att tänka på viltets fortplantningstid.

Se videon om vårvinterns viltvårdssysslor:

Genom att fortsätta med utfodringen som inleddes på hösten hjälper vi viltet över vintern. Utfodringen avslutas när snön har smultit. En välordnad viltutfodring ger glädje i vardagen – det är trevligt att följa med djurlivet kring maten och se vilka djur som kommer och hur de beter sig.

Bredd på menyn

Placera utfodringen där djuren gärna håller till, men på avstånd från bebyggelse och vägar. Bredd på menyn rekommenderas; klöverrikt torrhö, ensilage, saftiga rotfrukter, spannmål och lövkärvar utgör grunden. Även saltstenarna hör till.

Skogsharen och fältharen besöker gärna utfodringar för hjort och rådjur. Om platsen ligger vid en skogsbilväg så löper sysslan lätt också på vintern.

Att fälla aspar för klövdjuren och hararna att gnaga på hör också till viltvårdens grunder. Fäll gärna stammarna över en stubbe eller sten så de inte ligger på marken.

 

Sätt upp fågelholkar

När vårsolen ler hjälper vi sjöfåglarna med häckningen genom att bygga bon åt dem. Bristen på bohålor (orsakad av bristen på stående döda träd) åtgärdar vi med fågelholkar. Knipan visar ofta sin tacksamhet genom att teckna ett fortlöpande hyreskontrakt. För gräsänderna kan vi bygga häckningsflottar eller dito korgar. Granska de äldre holkarna och städa dem innan häckningssäsongen börjar.

Frid i fortplantningstid

Vårvintern är den sista möjligheten att sätta punkt för boplundrarna. Mårdhundarna skruvar upp tempot när vädret blir mildare. Det ger gott spårningsföre också för fångstmän utan hund.

Fällor, spårning, åtlar och grythundar – se där metoderna för att hejda främlingarna mink och mårdhund! Kärlek är att freda fortplantningstiden.

Spalten Av kärlek till viltet berättar om jakten i vårt land – om passionen för jakten och viltet. Vi inleder med att berätta om hur vi genom våra val påverkar viltets välfärd och hur viltet skapar välfärd för oss människor.

För jägarna är det livsviktigt att viltet och naturen i vårt land mår bra. Våra gärningar avgör. Valen du gör när du jagar, hur du sköter livsmiljöerna och vad du är beredd att göra för viltets bästa.

Kärleken till viltet består av stora och små insatser för djuren. Vi vårdar vår jaktkulturs värderingar och vår jägarsed, och respekterar viltet och naturen.

Spalten Av kärlek till viltet gör den hållbara jakten och viltvården synlig för den stora allmänheten och uppmuntrar jägarna att bära ansvar. Spalten kommer att publiceras i tidningen Jägaren och de sociala medierna, och synas på olika evenemang.

Viltet och jakten bjuder på stora känslor och väldiga upplevelser. Höjdpunkter i livet. Följ oss på jägarstigen och låt viltvården stå ditt hjärta nära!

Podden Sorkkia ja sarvia berättar vad Av kärlek till viltet handlar om (på finska).