Forskning

De finska grågässen följer två flyttvägar

Åbo universitet har under åren 2019 till 2022 märkt inalles 71 grågäss med GPS-sändare på olika häckningsområden utmed kusten. Med hjälp av sändarfåglarna och cirka 400 halsringsmärkta fåglar har vi fått en väldigt god uppfattning om hur våra häckande grågäss rör sig. Det här är viktig information för både jakten och förvaltningen.

Text Antti Piironen, Åbo universitet  Bild Ari Seppä

Publicerad17.11.2022

Grågässen som häckar i Bottenviken flyttar längs den västra rutten över havet från Finland till Sverige och vidare till sina övervintringsområden i Danmark och Västeuropa. Gässen i Finska viken flyttar igen främst längs den mellersta rutten från Finland och över de baltiska staterna och Polen till övervintringsområdena i Centraleuropa. Gässen mellan Bottenviken och Finska viken, alltså i Satakunta och Österbotten, använder bägge rutterna: ungefär 80 procent av grågässen i Satakunta flyttar till Centraleuropa och 20 procent till Västeuropa medan proportionerna i Österbotten är de motsatta.

De finska grågässens flyttvägar. Gässen i Bottenviken följer den västra flyttvägen (svart), gässen i Finska viken och Skärgårdshavet följer den mellersta flyttvägen (rött) och gässen i Satakunta och Österbotten följer bägge flyttvägarna.

Gässen i Bottenviken höstflyttar tidigast

Var som helst utmed kusten kan de första grågässen bryta upp redan i början av augusti och lämna landet. Men det här handlar om en väldigt liten del av gässen och inverkar knappt alls på flyttningen som helhet. I Bottenviken inleder gässen flyttningen på allvar kring mitten av augusti och i slutet av augusti finns det bara ett fåtal grågäss kvar där. Efter uppbrottet flyger gässen i Bottenviken vanligen nonstop till Sverige, till rastplatser väster om Stockholm, där de stannar och tankar ända till oktober-november.

Grågässen som häckar söder om Bottenviken lämnar däremot landet först i september-oktober. Före höstflyttningen rör de sig i trakterna omkring sina häckningsområden och flera av dem flyttar till de kända samlingsområdena i Egentliga Finland och Nyland.

De finska GPS-gässens rörelser i augusti-september. Majoriteten av gässen i Bottenviken flyttar i augusti medan flyttningen i södra Finland infaller i september-oktober.

Flyttningens inverkan på förvaltningen

Ur jaktens och förvaltningens synvinkel betraktat har flyttningen två viktiga aspekter.

Gässen i Bottenviken och i södra Finland förekommer nämligen i praktiken inte alls i samma trakter. Det betyder för det första att jakten i söder inte påverkar gässen i Bottenhavet – och vice versa. För det andra; i södra Finland kan grågässen jagas minst en månad längre än i Bottenhavet.

Med tanke på regleringen av jakten är det viktigt att veta om det finns skillnader i utvecklingen eller mortaliteten mellan de olika delarna av landet. En annan intressant fråga är den, om skillnaderna i jakttryck bidrar till att gässen håller sig med olika tidtabeller för flyttningen. Den senare frågan är svår att besvara eftersom de regionala skillnaderna i jakttryck inte har blivit undersökta. Dessutom är våra kunskaper om grågåsstammens utveckling på olika håll i landet bristfälliga, även om det finns tecken som tyder på regionala skillnader. Inventeringarna av grågäss som Naturresursinstitutet inledde i fjol kommer sannolikt att belysa utvecklingen. På Åbo universitet analyseras mortaliteten under innevarande och nästa år. Mer om detta i kommande nummer av tidningen Jägaren!


 


Vi samarbetar

Du kan följa de GPS-märkta gässen på nätet på adressen satelliitti.laji.fi