Viltcentralen följer med dödligheten bland vargarna

Publicerad14.5.2020

Finlands viltcentral följer med dödligheten bland vargarna (dispenser, på polisens order, trafiken och övriga dödsorsaker). Övervakningen hör för dispensernas del till viltcentralens lagstadgade rapporteringsuppgifter, vilka i sin tur ingår i viltcentralens offentliga förvaltningsuppgifter.

Rapporterna om hur dispenserna används och övriga dödsfall som har kommit till viltcentralens kännedom skickas månatligen av viltcentralens team för rapportering och register till jord- och skogsbruksministeriet. Den här fortlöpande mekanismen för bevakning och rapportering verkställer både internationella avtal och skyldigheterna i naturdirektivets bilaga IV A (artikel 12 om bevakning av icke uppsåtligt fångande och dödande av de uppräknade djurarterna) samt rapporteringen av hur dispenserna används (Artikel 16). Motiveringarna för och användningen av dispenserna för varg (och övriga stora rovdjur) rapporteras till EU vart annat år.

Vi behöver data om dödligheten bland vargarna och dödsorsakerna som stöd för beslut och förvaltningen av vargstammen. Även Naturresursinstitutet beaktar dödsfallen bland vargarna som kommit till vår kännedom i sin uppskattning av vargstammen som publiceras årligen i början av sommaren. Den bygger på vargläget i mars.

Antalet kända dödsfall bland vargarna under jaktåret 2019-2020 uppgick fram till den 20 april till sammanlagt 31 stycken. Av dessa fälldes 17 inom renskötselområdet med stöd av skadebaserade dispenser beviljade av viltcentralen. Kategorin Vargar avlivade på polisens order inkluderar några fall där en varg skadades i trafiken eller eventuellt på annat sätt och avlivades med stöd av 14 § i djurskyddslagen.