Ny jaktlicens för hjortdjur som inte duger till människoföda

Om ett hjortdjur som har fällts visar sig vara odugligt till människoföda går det att kostnadsfritt ansöka om en ny, ersättande jaktlicens.

Text Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter

Publicerad30.8.2022

För att en ersättande licens ska beviljas måste vissa villkor vara uppfyllda.

Avgörande är huruvida det fällda hjortdjuret är så skadat eller sjukt att mer än hälften av det är odugligt till människoföda. Djurets tillstånd får inte heller vara en konsekvens av licensinnehavarens handlande.

De obligatoriska uppgifterna
i ansökningen

Den som ansöker ska i ansökningen ge en tillräcklig förklaring till varför han eller hon ansöker om en ny jaktlicens för hjortdjur och varför det fällda djurets tillstånd inte är vållat av licensinnehavaren. Ansökaren ska även uppge tid och plats för fällningen, vissa uppgifter om djuret och skytten samt (i en samlicens) namnet på deltagaren i samlicensen.

Bifoga tydliga fotografier

Till ansökningen ska bifogas fotografier: en bild av hela djuret, bilder som visar skadorna eller sjukdomen, och vid behov även bilder av de inre organen. Skälet till ansökningen ska tydligt framgå av bilderna.   

Ett utlåtande av veterinär eller jvf

Till ansökningen kan bifogas ett klarläggande utlåtande av en veterinär eller jv-föreningen. Besiktningen görs på plats och då ska hela kroppen och samtliga inre organ finnas kvar.

Utlåtandet är dock inte obligatoriskt. Om något utlåtande inte har bifogats kan Finlands viltcentral ändå begära att en representant för jv-föreningen ska besikta det fällda hjortdjuret och ge ett utlåtande.

Ansökningen

Eftersom det är fråga om att ersätta en tidigare beviljad jaktlicens kan enbart den ursprungliga ansökaren göra ansökningen. Vid en samlicens är det således licensinnehavaren som gör ansökningen, inte någon av deltagarna i samlicensen.

Finlands viltcentral rekommenderar att den nya ansökningen görs i tjänsten Oma riista, i vyn för huvudanvändare (oma.riista.fi).

Om ansökningen görs på annat sätt finns det en blankett här: https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/.

Så antecknar du ett fällt hjortdjur som inte duger till människoföda

Deltagaren i samlicensen antecknar det fällda hjortdjuret som oduglig till människoföda i Oma riista.

Obs!

Det fällda djuret får inte antecknas i den här kategorin utan ett beviljande beslut av viltcentralen i enlighet med jaktlagens 28 §.